11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULAR VE CEVAPLARI (2018 – 2019)

Aşağıdakilerin hangisi edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Edebiyatın toplumsal gerçeklikle sıkı bir bağı vardır.
B) Toplum, edebiyatın önemli bir kaynağını teşkil eder.
C) Edebiyatın temel amacı toplumsal çözümler üretmektir.
D) Edebî ürünlerde millî ve evrensel değerlere yer verilebilir.
E) Sanatçılar, toplumun bir bireyi olarak eserlerini oluştururlar.

Kemal Tahir – – – – bir romancıdır, diyebiliriz çünkü yakın tarihimize ışık tutacak romanlarını duygusallığın dışında gerçeklerden yola çıkarak yazmıştır.

2. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sembolist  B) Romantik   C) Klasik   D) Parnasyen   E) Realist

Yafes Çelebi’nin Zekeriya Usta’ya çırak olması
Yafes Çelebi’nin hiyel ilmini öğrenmeye başlaması
Yafes Çelebi’nin icatlarının tanıtımı, bu icatları padişaha sunmak için gösterdiği gayretler ve Yafes Çelebi’nin Hiyel Kalemi Reisi Uzun İhsan Efendi ile tanışması
Yafes Çelebi’nin Davud’u kaçırması

3. Bu yargılar romanın yapı unsurlarından hangileri hakkında bilgi vermektedir?

a) Şahıs Kadrosu – Olay örgüsü
b) Zaman – Olay örgüsü
c) Mekân – Şahıs kadrosu
d) Zaman – Şahıs kadrosu
e) Olay Örgüsü – Mekân

1940 – 1960 yılları arası Cumhuriyet Dönemi hikâyelerinde “millî – dinî duyarlılık”, “toplumcu – gerçekçi anlayış” ve “bireyin iç dünyasını esas alan anlayış” gibi bazı eğilimler görülmektedir.

4. Aşağıdaki yazarların hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla hikâyeler yazmamıştır?
A) Peyami Safa       B) Orhan Kemal           C) Fakir Baykurt            D) Sadri Ertem                   E) Yaşar Kemal

5. Aşağıdaki parçaların hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

A) İçimde yıllardan beri duymadığım bir heyecan var. Size bu mektubu atacağım. Biz kırk sene evvel de böyle mektup atardık.
B) Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar, adamakıllı serpiştirmeye başlamıştı.
C) Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı fakat beş altı adım sonra tekrar düştü.
D) Abim sabahları okula gidiyor, öğlenden sonra da babamın yanına uğrayıp akşama birlikte dönüyorlardı eve. Babamla abim gittikten sonra komşu kadınlar geliyorlardı bazen.
E) Hayvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karların arasında, birtakım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Dizlerinin artık kendisini taşıyamayacağını hissetti.

I. Aruz ölçüsü

II. Sanat anlayışı

III. Kullanılan nazım biçimleri

IV. Soyut konular yerine toplumsal konular

6. Yukarıdakilerden hangileri I. Dönem Tanzimat edebiyatını divan edebiyatından ayıran niteliklerden değildir?
A) I. ve  II.   B) I. ve  III.   C) II. ve IV.    D) III. ve IV.   E) II. ve  III.

I.Şinasi    II.Namık Kemal     III.Ziya Paşa     IV.Abdulhak Hamit Tahran

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Terkibibent   B)Tercüme-i Manzume    C) Hüriyet Kasidesi     D) Sahra     E) Zemzeme

8. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yabancı sözcüklere ve tamlamalara çokça yer verme
B) Şiirde musikiye önem verme, kulak için kafiye anlayışını benimseme
C) Nazmı nesre yaklaştırma, serbest müstezat nazım şeklini geliştirme
D) Şiirin konusunu genişletme, şiirde siyasî ve toplumsal konulara ağırlık verme
E) Süslü, imgeli ve sanatlı bir anlatıma değer verme