Kategori: Tanzimat Edebiyatı

2. Meşrutiyetin İlanı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı

2. MEŞRUTİYETİN İLANI VE OSMANLI DEVLETİ‘NİN YIKILIŞI Enver Paşa‘nın liderliğindeki fırka, 23 Temmuz 1908’de II. Abdülhamit’e “Kanun-ı Esasi‘yi (II. Meşrutiyet’in ila­nı) kabul ettirmiştir. Artık, ülkede hürriyet ilan edilmiş ve her yerde bayram havası estirilmiştir. Seçimler yapılmış, “Meclis-i Mebusan” tekrar toplanmıştır.

1. Meşrutiyetin İlanı

1. MEŞRUTİYETİN İLANI Osmanlı Devleti’nin Batı karşısındaki askerî, ekonomik, bilimsel üstünlüğü sona ermiş; artık devlet adamları ve ay­dın kesim, Batı’yı ve Batı’daki gelişmeleri örnek almaya başlamıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Os­manlı Devleti’nin Batı’ya yönelişinin, Avrupa karşısında ezikliğinin ilk

Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatını Hazırlayan Sebepler

TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATLARINI HAZIRLAYAN SEBEPLER Tanzimat Edebiyatı ► XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı imparatorluğu; askerî, siyasi, ekonomik, eğitim vs. Avrupa karşısında güçsüz düşmüştür. Özellikle askerî alandaki yenilgiler, Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak da çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlar, Osmanlı

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Eski Yeni Çatışması ve Servet-i Fünun Oluşması

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATINDA ESKİ – YENİ ÇATIŞMASI VE SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ OLUŞMASI Tanzimat Döneminde Şinasi ve Namık Kemal’le hızlı bir şekilde başlayan yenileşme hareketi, II. Abdülhamit Döneminde yavaşlamıştı. 1876’da “Meclis-i Mebusan“ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir

Tanzimat Döneminde Yetişen Sanatçıların Edebi Kişilikleri ve Genel Karakterleri

TANZİMAT DÖNEMİNDE YETİŞEN SANATÇILARIN EDEBÎ KİŞİLİKLERİ VE GENEL KARAKTERLERİ Tanzimat sanatçılarının şüphesiz ki ayrı ayrı kişilikleri ve özellikleri vardır. Bu özellikleri, sanatçıları incelerken belirtmiştik. Aynı çağda yaşayan, dönemlerindeki toplumun ihtiyaçlarına cevap veren ve belli amaçlar etrafında bir araya gelen Tanzimat

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım Hayatı Biyografisi (1862 -1893) İstanbul’da doğan Nabizade Nazım; Mühendishane-i Berrî-i Hümayun idadisi’nde (topçu subayı yetiştiren okul) okumuş ve kurmay yüzbaşı olarak hayata atılmıştır. Askerî öğretmenlik yapmış, iki yıl Suriye’de bulunmuş ve İstanbul’a döndükten sonra genç yaşında kemik vereminden

Şemsettin Sami

Şemsettin Sami Hayatı ve Edebi Kişiliği ► Şemsettin Sami, Tanzimat Döneminde kendi gayretleriyle yetişen çok yönlü bir sanatçıdır. Yazı hayatına gazeteci olarak atılmış, çevirileri ile dikkatleri üzerinde toplamış, roman ve tiyatro denemeleri ile tanınmıştır ancak bunların ötesinde sözlük, ansiklopedi ve dil

Tanzimat Döneminde İlk Roman ve Hikayeler

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLK ROMAN VE ÖYKÜ ÖRNEKLERİ Tanzimat edebiyatında ilk roman, bir çeviridir. Yu­suf Kâmil Paşa’nın 1862’de Fransız yazar François Fenelon’dan yaptığı “Telemak” adlı çeviri ro­man, büyük ilgiyle karşılanmıştır. Victor Hugo’nun “Sefiller“i, 1862’de “Mağdurîn Hi­kâyesi” adıyla çevrilmiştir. 1864’te Daniel Defoe’nun