Etiket: Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyetin İlanı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı

2. MEŞRUTİYETİN İLANI VE OSMANLI DEVLETİ‘NİN YIKILIŞI Enver Paşa‘nın liderliğindeki fırka, 23 Temmuz 1908’de II. Abdülhamit’e “Kanun-ı Esasi‘yi (II. Meşrutiyet’in ila­nı) kabul ettirmiştir. Artık, ülkede hürriyet ilan edilmiş ve her yerde bayram havası estirilmiştir. Seçimler yapılmış, “Meclis-i Mebusan” tekrar toplanmıştır.

1. Meşrutiyetin İlanı

1. MEŞRUTİYETİN İLANI Osmanlı Devleti’nin Batı karşısındaki askerî, ekonomik, bilimsel üstünlüğü sona ermiş; artık devlet adamları ve ay­dın kesim, Batı’yı ve Batı’daki gelişmeleri örnek almaya başlamıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Os­manlı Devleti’nin Batı’ya yönelişinin, Avrupa karşısında ezikliğinin ilk