Kategori: Milli Edebiyat

Milli Edebiyat dönemi özellikleri şiiri romanı hikayeciliği yazarları şairleri

Batıcılık

Batıcılık: Bu düşünce akımının kaynağı, ıslahat hareketlerinin başlangıcına dayanır. Batılılaşma hareketi, ilk palanda devlet adamları tarafından desteklenmiştir. Halk, kendi kültür ve inanç değerlerini Avrupa’dan üstün gördüğü için bu düşünce halkta fazla etkili olmamıştır. 1. Meşrutiyetle birlikte Jön Türkler, Batılılaşmayı savunmuş

2. Meşrutiyetin İlanı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı

2. MEŞRUTİYETİN İLANI VE OSMANLI DEVLETİ‘NİN YIKILIŞI Enver Paşa‘nın liderliğindeki fırka, 23 Temmuz 1908’de II. Abdülhamit’e “Kanun-ı Esasi‘yi (II. Meşrutiyet’in ila­nı) kabul ettirmiştir. Artık, ülkede hürriyet ilan edilmiş ve her yerde bayram havası estirilmiştir. Seçimler yapılmış, “Meclis-i Mebusan” tekrar toplanmıştır.

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Türk edebiyatı, tarihî süreç boyunca sürekli bir etkileşim ve değişim içerisinde olmuştur. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte edebî ürünlerde konu, dil, ölçü, şekil bakımından değişiklik olmuştur. Divan edebiyatı denilen ve seçkin zümreye hitap eden bir edebî

Fuat Köprülü

Fuat Köprülü Hayatı, Biyografisi 31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar,

Faruk Nafiz Çamlıbel

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL HAYATI BİYOGRAFİSİ 1898’de İstanbul’da doğan Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk ve orta öğreniminden sonra dört yıl boyunca Tıp Fakültesine devam etmiş, ardından şiire olan merakı yüzünden tıp eğitimini yarım bırakmıştır. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan, yazdığı bu şiirleri çeşitli

Milli Edebiyat Döneminde Hikaye

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKÂYESİNİN ÖZELLİKLERİ: Tanzimat’la edebiyatımıza giren “hikâye“, zamanla Batılı anlamda olgunluğa ulaşmıştır. Millî Edebiyat Döneminde, “Genç Kalemler” dergisindeki “Yeni Lisan” makalesinde dile getirilen konulara, hikâye türündeki edebî ürünlerde de uyulmuştur. Özellikle Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri

Milli Edebiyat Öncesi Türk Şiiri

MÎLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ Türk edebiyatı, üç ana dönemde incelenmektedir: İslamiyet Öncesi, İslamiyet Etkisindeki ve Batı Etkisindeki Dönem. Bu dönemlerde şiir, edebî ürünler içerisinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle, İslamiyet Öncesi ve İslami Dönemde şiir; sanat ve

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Hayatı Mehmet Akif Ersoy, 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Babası, Fatih Camisi medrese hocalarından Tahir Efendi’dir. Akif, ortaöğrenimini “Fatih Merkez Rüştiyesi’nde ve “Mekteb-i Mülkiye İdadisi”nde tamamlamıştır. Diğer taraftan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ortaöğrenimini tamamladıktan

Refik Halit Karay

REFİK HALİT KARAY (1888 -1965) hayatı edebi kişiliği sanat anlayışı bağlı bulunduğu akım topluluk İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Hukuka girdi, bir yandan da Maliye Nezaretinde kâtip olarak çalıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra öğrenimini bırakarak gazeteciliğe başladı, ittihat ve Terakki iktidarınca Mahmut Şevket