Kategori: Milli Edebiyat

Milli Edebiyat dönemi özellikleri şiiri romanı hikayeciliği yazarları şairleri

Batıcılık

Batıcılık:  Bu düşünce akımının kaynağı, ıslahat hareketlerinin başlangıcına dayanır. Batılılaşma hareketi, ilk palanda devlet adamları tarafından desteklenmiştir. Halk, kendi kültür ve inanç değerlerini Avrupa’dan üstün gördüğü için bu düşünce halkta fazla etkili olmamıştır. 1. Meşrutiyetle birlikte Jön Türkler, Batılılaşmayı savunmuş

2. Meşrutiyetin İlanı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı

2. MEŞRUTİYETİN İLANI VE OSMANLI DEVLETİ‘NİN YIKILIŞI Enver Paşa‘nın liderliğindeki fırka, 23 Temmuz 1908’de II. Abdülhamit’e “Kanun-ı Esasi‘yi (II. Meşrutiyet’in ila­nı) kabul ettirmiştir. Artık, ülkede hürriyet ilan edilmiş ve her yerde bayram havası estirilmiştir. Seçimler yapılmış, “Meclis-i Mebusan” tekrar toplanmıştır.

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Türk edebiyatı, tarihî süreç boyunca sürekli bir etkileşim ve değişim içerisinde olmuştur. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte edebî ürünlerde konu, dil, ölçü, şekil bakımından değişiklik olmuştur. Divan edebiyatı denilen ve seçkin zümreye hitap eden bir edebî dönem oluşmuştur. Divan edebiyatı;

Fuat Köprülü

31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik

Milli Dil ve Önemi

MİLLÎ LİSAN VE EHEMMİYETİ Macarlar arasında uzun süre yaşayan bir dostum anlatmıştı: Orada en basit çırak mekteplerinde bile Macar çocuklarına -gireceği sanat şubesi hakkında ameli (pratik) bilgilerden başka- tabii çok kısa ve fikri kabiliyetleri ile uygun bir derecede Macar tarih

Faruk Nafiz Çamlıbel

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL: 1898’de İstanbul’da doğan Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk ve orta öğreniminden sonra dört yıl boyunca Tıp Fakültesine devam etmiş, ardından şiire olan merakı yüzünden tıp eğitimini yarım bırakmıştır. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan, yazdığı bu şiirleri çeşitli dergilerde yayımlayarak

Milli Edebiyat Döneminde Hikaye

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKÂYESİNİN ÖZELLİKLERİ: Tanzimat’la edebiyatımıza giren “hikâye“, zamanla Batılı anlamda olgunluğa ulaşmıştır. Millî Edebiyat Döneminde, “Genç Kalemler” dergisindeki “Yeni Lisan” makalesinde dile getirilen konulara, hikâye türündeki edebî ürünlerde de uyulmuştur. Özellikle Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri

Milli Edebiyat Öncesi Türk Şiiri

MÎLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ Türk edebiyatı, üç ana dönemde incelenmektedir: İslamiyet Öncesi, İslamiyet Etkisindeki ve Batı Etkisindeki Dönem. Bu dönemlerde şiir, edebî ürünler içerisinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle, İslamiyet Öncesi ve İslami Dönemde şiir; sanat ve

Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY HAYATI: Mehmet Akif Ersoy, 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Babası, Fatih Camisi medrese hocalarından Tahir Efendi’dir. Akif, ortaöğrenimini “Fatih Merkez Rüştiyesi’nde ve “Mekteb-i Mülkiye İdadisi”nde tamamlamıştır. Diğer taraftan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ortaöğrenimini tamamladıktan

Refik Halit Karay

REFİK HALİT KARAY (1888 -1965) hayatı edebi kişiliği sanat anlayışı bağlı bulunduğu akım topluluk İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Hukuka girdi, bir yandan da Maliye Nezaretinde kâtip olarak çalıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra öğrenimini bırakarak gazeteciliğe başladı, ittihat ve Terakki iktidarınca Mahmut Şevket