Etiket: Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Batıcılık

Batıcılık: Bu düşünce akımının kaynağı, ıslahat hareketlerinin başlangıcına dayanır. Batılılaşma hareketi, ilk palanda devlet adamları tarafından desteklenmiştir. Halk, kendi kültür ve inanç değerlerini Avrupa’dan üstün gördüğü için bu düşünce halkta fazla etkili olmamıştır. 1. Meşrutiyetle birlikte Jön Türkler, Batılılaşmayı savunmuş

İslamcılık

İslamcılık ♦ Osmanlı İmparatorluğu, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup insanları bünyesinde barındırsa da büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir devlettir. Osmanlı padişahı aynı zamanda “halife” olup yeryüzündeki bütün Müslümanların lideri, yani Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi (zıllullah)dir. ♦ Osmanlıdaki İslamcılık, gerçekte Osmanlıcılığın bir

Osmanlıcılık

Osmanlıcılık ♦ Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde yaşayan her Osmanlı vatandaşını ırk, din, dil ayrımı yapmaksızın eşit kabul eden siyasî akımın adıdır. ♦ Osmanlıcılık, esas olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde benimsediği bir devlet felsefesi olmakla birlikte Tanzimat ve