Fütüvvetname

FÜTÜVVETNAME

  • ♦ Sözlük manası “gençlik, yiğitlik, cömertlik” anlamına gelen fütüvvet kelimesi terimsel manasıyla , tekke edebiyatının belirlediği insan tipinin ismidir. Bu insan tipinin özelliklerinin anlatıldığı eserlere “fütüvvetname” ismi verilir.
  • ♦ Fütüvvetnamelere göre fütüvvet, kendinden çok halkını düşünmek, halkın sorunlarıyla dertlenmek, kendi nefsi için istediğini fazlasıyla başkaları için de istemek, başkalarının kusur ve ayıpları örtmek, nefse düşman olmak, fakirden nefret duymamak, zengine halini arz etmek, eline geçenle elinden çıkanı bir görmek, kimseye düşman olmamak, kimseden mürüvvet (iyilik) ve insaf beklememek fakat herkese karşı mürüvvet ve insaf sahibi olmak, iki âlemden de geçmek demektir.
  • ♦ Fütüvvetnameler, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde esnaf ve sanatkârların bağlı olduğu bir örgüt olan ahiliğin ahlak anlayışını ve uyması gereken kuralları açıklayan bir içtüzük gibidir.
  • ♦ Bu türün bilinen ilk Türkçe örneği Haliloğlu Yahya Burgazî’nin 13. yüzyılda kaleme aldığı sanılan eseridir.