Oğuz Kağan Destanı (İslami Rivayet)

OĞUZ KAĞAN DESTANI (İslami Rivayet)

Türklerin İslamiyet öncesi destanlarından olan Oğuz Kağan Destanı,İslamın kabulünden sonra İslam esasları ve motifleri üzerinde yeniden işlenmiştir. Böyle olmakla birlikte destanın bu değişik varyantları arasında öz ve içerik bakımından büyük farklar yoktur. İslam inancına göre yeniden düzenlenen bu ikinci destan, birincisinden sonra geçen zamanın bazı olaylarını da işlediği ve Oğuz’un doğumundan öncesine bir başlangıç belirlediği için ilginç bir nitelik kazanmıştır.Bu yeni rivayette yeni bir dinin kültür çevresine giren bir milletin daha önceki duyuş ve düşünüş tarzından kopmak istemediği ya eski kimliğini yeni düşünüş tarzına uyarlamaya çalıştığı açıkça belli olur. Nitekim bu rivayette Türk milletinin Türk adıyla Hz. Nuh’un oğlu Yafes’e bağlanışı, İslami düşüncenin peygamberler menkıbesinde kendisine bir yer bulma çabası olarak düşünülebilir.

Oğuz Kağan Destanı’nın İslami rivayeti XIII. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.Bu yüzyıl tarihçilerinden Reşideddin, Camiü’t-Tevarih adlı eserinde Farsça olarak, Ebu’l Gazi Bahadır Han ise Şecere-i Terakime adlı eserinde Türkçe olarak destanı kaydetmiştir.