Kategori: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Oğuz Kağan Destanı (İslami Rivayet)

OĞUZ KAĞAN DESTANI (İslami Rivayet) Türklerin İslamiyet öncesi destanlarından olan Oğuz Kağan Destanı,İslamın kabulünden sonra İslam esasları ve motifleri üzerinde yeniden işlenmiştir. Böyle olmakla birlikte destanın bu değişik varyantları arasında öz ve içerik bakımından büyük farklar yoktur. İslam inancına göre

Şairlerin Atası Şamanlar

Şairlerin Atası Şamanlar Şaman törenlerinin başkişisi olan büyücü ozanların genel adı “şaman”dır. Tunguzca kökenli bu sözcük “coşku, heyecan, sıçramak, oynamak, dövünmek” gibi anlamlar taşır.

İlk Türk Şairi

Adı Bilinen İlk Türk Şairi Divan-ü Lugati’t Türk‘te adı geçen, fakat hiçbir eserini bilmediğimiz Çuçu‘dan daha önce yaşadığı sanılan Aprınçur Tigin, adı ve şiiri bilinen ilk Türk şairi sayılmaktadır. Uygur Türkçesiyle yazdığı dinsel nitelikli şiirlerin yanında sevgi konulu şiirleri de

İlk Türk Şiiri

İlk Türk şiiri Bir Çin kaynağında çevirisine rastlandığı için söylendiği zamanı ve anlamını bildiğimiz ilk şiir, acı bir anıyı dile getirir. M.Ö.119’da Hunlar savaşta yenilmiş ve kaybettikleri topraklar için bir ağıt. Bu şiirin çevirisinden bir dörtlük şöyledir: Yençi şan dağını

Türk Destan Motifleri

TÜRK DESTAN MOTİFLERİ 1. Kök-Börü: Totemizmin bir kalıntısı olarak görülen bu motif, Şamanist destanlarda, özellikle Göktürk destanlarında temel motif özelliğini taşır. Göktürklerin totemi, destansı atası olan börü yani bozkurt, destanlarda olağanüstü güce sahip, kurtarıcı, yol gösterici atalar ruhu, mistik bir

Göç Destanı

Göç Destanı Çin prensesiyle evlenen Uygur hakanının kutsal bir kayalığı parçalatarak Çinlilere vermesiyle görülen uğursuzluğun büyük bir kıtlığa neden oluşunu ve bunun üzerine Türklerin Beşbalıg bölgesine göç edişini anlatır. Destan Çin ve İran kaynaklarında kayıtlıdır.

Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı Eski Hun hakanlarından birinin, ancak bir tanrı ile evlenecek kadar güzel iki kızı olduğunu ve Dokuz Oğuzların bu kızlarla evlenen bir bozkurdun çocukları olarak çoğaldıklarını anlatır. Destan, tarihçi Cüveyni’nin Tarih-i Cihan-gûşa adlı eserinde ve Çin kaynaklarında kayıtlıdır.

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Göktürklerin yok edildiği bir düşman saldırısında sağ kalan az sayıda Türk’ün, Ergenekon denilen küçük bir yurtta çoğalmalarını ve demir bir dağı delerek oradan çıkmalarını anlatır. Ergenekon Destanı, önce XIII. asır Moğol tarihçisi Reşidüddin tarafından yazıya geçirilmiştir. Yazarın Câmi’ü’t-Tevarih,

Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanı: Düşmanları tarafından yok edilen Göktürklerin dişi bir kurttan yeniden türeyişinin destanıdır. Destanın üç farklı rivayeti Çin yıllıklarında kayıtlıdır.

Oğuz Kağan Destanı

Hun Türkleri dönemi Oğuz Kağan Destanı M.Ö. II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Oğuz Destanı, ancak XIII. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir. Hun Hakanı Mete‘nin yiğitlikleri ve ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır. Oğuz Destanının bugün elimizde bulunan parçası, İslâmiyet’ten sonra, 13.