Servet-i Fünun Döneminde Gazetecilik

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA GAZETECİLİK

♦ Tanzimat Dönemi’nde daha çok gazete sütunlarında toplanmış olan edebî çalışmalar bu dönemde dergilere geçmiş, çeşitli dergilerin etrafında farklı eğilimler bir araya gelmiştir. Yeniliği temsil edenler önceleri Malumat (1893), Mektep (1895) dergilerinde görünmüşler, daha sonra Servet-i Fünûn dergisini kendi yayın organı haline getirmişlerdir. Selanik’te çıkan Mütâlâa (1896) dergisi de yeni edebiyat tarafındadır. Divan edebiyatı yanlısı olanlar ise Baba Tahir’in çıkardığı Musavver Malumat (1905-1903) dergisinde toplanmıştır. Bunun etrafında Hazine-i Fünûn (1882-1897), Resimli Gazete (1881-1899), Musavver Fen ve Edep (1899), irtika (1899) gibi dergiler vardır. Bu dergiler mizanpaj, baskı ve yazı niteliği bakımından ileri bir seviyede görünür.

♦ Bu dönemde sayıları otuzu bulan gazeteler arasında sayfalarını kısmen de olsa edebiyata açan gazeteler arasında başlıcaları Tercüman-ı Hakikat (1886-1908), Sabah (1886-1918), Terakki (1897-1898)’dir. Bu gazeteler de teknik bakımdan daha nitelikli gözükmekle birlikte sansür nedeniyle asıl işlevlerinden uzak kalmışlardır.