Etiket: Divan edebiyatı sanatçıları

Evliya Çelebi

EVLİYA ÇELEBİ (1611 -1682) ♦ 17. yüzyılda düz yazı alanında en önemli sanatçılardandır. ♦ Gezi türünde edebiyatımızın en büyük yazarıdır. ♦ Aslen Kütahyalı bir aileden gelen saray kuyumcusu Derviş Zılli Mehmet Ağa’nın oğlu olup İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Medrese öğreniminden sonra

Katip Çelebi

KÂTİP ÇELEBİ (1609 -1657) 17. yüzyılda orta nesrin en önemli temsilcisidir. Hacı Halife lakabıyla bilinir. Enderun’dan silahtarlık göreviyle çıkmış aydın bir babanın oğlu olarak istanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüş, orduda kâtiplik yapmış, bazı seferlere katılmış, birçok memleketi tanıma fırsatı bulmuştur.

Naima

NAİMÂ (1655-1716) 17. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğinin en ünlü temsilcisidir. Halep’te doğmuş, genç yaşta istanbul’a gelmiştir. Kendini sevdirmesi sayesinde kısa sürede saray baltacılığından Divan-ı Hümayun kâtipliğine yükselmiş; bilgisi ve tarihe olan merakı dikkat çekerek vakanüvisliğe getirilmiştir. Sonraki yıllarda başmuhasebeciliğe kadar bu yükselişini

Hoca Dehani

HOCA DEHHANÎ ♦ Anadolu’da din dışı klasik şiir Hoca Dehhanî ile başlar. ♦ Döneminde hemen bütün şairler din ve tasavvufa yönelmişken o dünyevî güzellikleri, maddi aşkı rindane bir üslupla dile getirmiştir. Bu farklılığın nedeni, Anadolu’ya gelmeden önce Horasan’da saray kültürüne