Hoca Dehani

HOCA DEHHANÎ
♦ Anadolu’da din dışı klasik şiir Hoca Dehhanî ile başlar.
♦ Döneminde hemen bütün şairler din ve tasavvufa yönelmişken o dünyevî güzellikleri, maddi aşkı rindane bir üslupla dile getirmiştir. Bu farklılığın nedeni, Anadolu’ya gelmeden önce Horasan’da saray kültürüne sahip olmasıdır.
♦ Dehhanî’nin bugün elimizde bulunan eserleri 8 gazel, 1 kasideden ibarettir.