Etiket: Şiir Yorumu

Şiir Yorumlama

Yorumlamak, bir yazıyı ya da sözü yorum yaparak açıklamak, o yazı ya da söz üzerinde kendine göre bir yargıya, çıkarıma varmak demektir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere, yorumda en önemli faktör anlamdır. Anlamsa bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da

Yorum ve Şiir

Yorum Nedir? “Yorum” sözcüğü, Türkçede çoğunlukla Osmanlıcadaki Arapça kökenli “tefsir” sözcüğüyle eş anlamda kullanılır. “Örtülü ya da kapalı bir şeyi ortaya çıkarmak, açıklamak” anlamındaki bu sözcük “şerh etmek” ya da “tahlil etmek”le de anlamdaştır. Yorum yapmak, yaşamımızın birçok alanda karşımıza çıkan