Yazarın sosyal ve siyasi şartlardan etkilenmesi

Yazarın sosyal ve siyasi şartlardan etkilenmesi
♦ Sanatçı, içinde yer aldığı toplumun bir üyesi olarak yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi şartlarından doğal olarak etkilenir. Ancak bu etkilenmenin niteliği ve boyutu sanatçıdan sanatçıya değişir.

Bu, sanatçının dünya görüşü, kişiliği ve sanat anlayışıyla ilgilidir. Kimi sanatçılar, çağının tanığı olmayı, bu nedenle de, içinde bulundukları sosyal ve siyasi koşulları yansıtmayı bir görev bilir. Kimi sanatçılar da toplumsal gerçekliğe ayna tutmakla
yetinmeyip bu gerçekliği değiştirmeyi, topluma öncülük etmeyi amaç edinir. Kimi sanatçılar ise bireyci bir yönelişle eserlerini sosyal ve siyasi şartlardan soyutlamaya çalışır; toplumsal gerçekler onların eserlerinde dolaylı yollardan etkili olur. Örneğin Serveti fünun edebiyatında bireysel temalar işlenmiş, sanatçılar eserlerini sosyal ve siyasi olaylara kapalı tutmuşlardır. Ancak bu tercihleri onları kaçmaya çalıştıkları toplumsal gerçeklerin dışında tutmamış; bunalım, melankoli, hayal kırıklığı gibi temalara yönelmelerinde etkili olmuştur.