13. ve 15. yy’de Öğretici Metinler

ÖĞRETİCİ METİNLER
1. XIII.-XV. yüzyıllarda Oğuz Türkçesiyle verilen metinler arasında öğretici metinler de bulunur. Çoğunlukla düz yazının kullanıldığı bu metinlerde Arapça, Farsça kelimelere yer verilmekle birlikte anlatım yalın ve açık, cümleler kısadır.

2. Bu dönemdeki öğretici metinlerin din, tasavvuf, ahlak, tıp, tarih alanlarında verildiği görülür.

3. Bu metinlerden bazıları öğretici nitelikte olmakla birlikte olay çevresinde gelişen eserlerdir. Bazıları da mensur değil, manzumdur.

4. XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin’ Makâlât ı, Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiye‘si; XIV. yüzyılda Kul Mesut’un Kelile ve Dimne çevirisi, Erzurumlu Kadı Darîr’in Siretü’n-Nebî çevirisi, HekirrTHacı Paşa‘nın Müntehabü’L-Şifa‘sı, Hamzavî‘nin Ham-zaname’si, Âşık Paşa’nın Garipname’si, Gülşeh-ri’nin Mantıku’t-Tayr’ı; XV. yüzyılda Mercimek Ahmet’in Kabusname çevirisi, Sinan Paşa’nın Tezki-retü’l Evliya, Marifname ve Tazarruname adlı eserleri, Kaygusuz Abdal’ın Budalaname, Vücut-name adlı eserleri, Eşrefoğlu Rumi’nin Müzekki’n-Nüfus’u, Ahmet Bican’ın Envarü’l-Aşıkin adlı eseri dönemin öğretici metinlerine örnek verilebilir.