Ahmet Cevdet Paşa

AHMET CEVDET PAŞA (1822)

  • Lofça’da doğmuş, 1839 yılında istanbul’a gelmiş, gördüğü medrese öğreniminden sonra müderrislik, öğretmen okulu müdürlüğü, Encümen-i Danış (Osmanlı Akademisi) üyeliği, vakanüvislik, valilik, Adliye Başkanlığı gibi görevlerden sonra Adliye, Maarif, Dâhiliye, Ticaret nazırlıklarında (bakanlık) bulunmuştur.
  • Tanzimat Dönemi’nin önemli devlet adamlarından olup tarihçi, hukukçu, dilci kimliğiyle tanınır.
  • ilk Türk kadın romancı olarak tanınan Fatma Aliye Hanım’ın babasıdır.

Eserleri:

Tarih

  • Tarih-i Cevdet (Osmanlı Devleti Tarihi /1774 – 1825)
  • Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa (Peygamberler ve Halifeler Tarihi)

Hukuk

  • Mecelle (Cumhuriyet’ten Önceki Medeni Kanun)
  • Kavaid-i Osmaniye (Dilbilgisi Kitabı)
  • Belagat-ı Osmaniye (Anlatım Sanatı)

Siyaset

  • Tezakir-i Cevdet,
  • Ma’ruzat