Anlamına Göre Cümleler (Olumlu-Olumsuz, Soru, Ünlem, Emir Cümleleri)

1. Olumlu Cümle:

Eylemin veya durumun gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bildiren cümlelerdir.

 • Öğretmen, dün yeni konuya geçti.
 • Babası, eskiden ünlü bir futbolcuymuş.

UYARI:

Bazı cümlelerde olumsuzluk bildiren ek veya sözcük yer aldığı hâlde anlam olumlu olabilir. Bunlara “biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle” denir.

 • Masada yok yoktu. (Masada her şey vardı.)
 • Sana kırgınlığım yok değil. (Sana kırgınım.)
 • Seni anlamıyor değilim. (Seni anlıyorum.)
 • İnsan bir selam vermez mi? (İnsan, selam verir.)
 • Onun ne kadar hassas olduğunu bilmez miyim?
 • (Onun ne kadar hassas olduğunu bilirim.)

2. Olumsuz Cümle:

Eylemin veya durumun gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini bildiren cümlelerdir.

Eylemler, “-me/-ma” olumsuzluk eki ile olumsuz yapılır. İsim cümlelerinde ise olumsuzluk anlamı, “-siz” eki ve “yok, değil” sözcükleri ile sağlanır.

 • Söz verdiği hâlde buluşmaya gelmedi.
 • Bu yemek çok tuzsuz.
 • Evde hiç ekmek yok.
 • Bugün hiç iyi değilim.

UYARI:

Bazı cümleler olumlu göründüğü hâlde, anlamca olumsuz olabilir. Bunlara “biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle” denir.

 • Ne aradı ne de sordu. (Aramadı, sormadı.)
 • Hani bana mesaj atacaktın? (Bana mesaj atmadın.)
 • İnsan dostuna yalan söyler mi? (İnsan, dostuna yalan söylemez.)
 • Sana yalan söyleyeceğimi sandıysan yanılıyorsun. (Sana yalan söylemem.)
 • O günden sonra onunla konuşabilirsen konuş. (O günden sonra onunla konuşamazsın.)

UYARI:

Olumluluk ve olumsuzluk, cümledeki veya yüklemdeki anlama bakılarak söylenmez. Eylemin veya durumun gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılır.

 • “Senden nefret ediyorum.” cümlesi olumludur çünkü eylem gerçekleşmiş.
 • “Çok kötü biriydi.” cümlesi olumludur çünkü durum gerçekleşmiş.
 • “Kimseye kötülük etmezdi.”  cümlesi olumsuzdur çünkü durum gerçekleşmemiş.

3. Soru Cümlesi:

Soru anlamı taşıyan cümlelerdir. Soru anlamı ya “mi” soru eki ile ya da soru sözcükleri (ne, nasıl, ne zaman, kim…) ile sağlanır.

a) Olumlu Soru Cümlesi:

Soru anlamı taşıyan olumlu cümlelerdir.

 • Annen sence bizi duymuş mudur?
 • Kim bu vazoyu kırdı?

b) Olumsuz Soru Cümlesi:

Soru anlamı taşıyan olumsuz cümlelerdir.

 • Sen daha ödevlerini yapmadın mı?
 • Evde hiç ekmek yok mu?

c) Sözde Soru Cümlesi:

Bazı cümleler biçim olarak soru cümlesi gibi görünse de soru anlamı taşımayabilir. Bunlar, cevap gerektirmeyen soru cümleleridir.

 • Ben onun ne kurnaz olduğunu bilmez miyim?
 • Bunları bana nasıl dersin?

4. Emir Cümlesi:

Birine emir verildiğini anlatan cümlelerdir.

 • Çabuk yanıma gelin!
 • Bir kez olsun beni dinleyin!
 • Odanı hemen topla!

Emir kipinde çekimli fiil olmaksızın kip kayması yoluyla emir anlamı taşıyan cümleler de vardır:

 • Bugün bu işi bitireceksiniz!
 • Kitapları hemen yerine koyalım!
 • Herkesin bir sınırı olmalı!

5. Ünlem Cümlesi:

Bir duygu (acıma, korkma, şaşma, sevinç, üzüntü, kaygı vb.) belirten veya hitap etme anlamı taşıyan cümlelerdir.

 • Vah vah, daha çok gençmiş!
 • Tüh, anahtarı yanıma almayı unuttum!
 • Yaşasın!  Hey, baksana!   Sen!