Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Mekan

Mekân
Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olay örgüsünün gerçekleştiği yere mekân denir. İnsanlar , belli mekânlarda yaşar ve olay örgülerini belli mekânlarda gerçekleştirirler. Mekânların olay örgüsüne uygun olması ve başarılı şekilde tasvir edilmesi metnin etkileyiciliğini artırır.

Anlatmaya bağlı edebî metinleri incelemenin 1. aşamasında metinle zihniyet arasındaki ilişkinin belirlendiğini, ikinci aşamasında ise metnin yapı bakımından çözümlendiğini söylemiştik. Bu metinleri incelemenin üçüncü kısmında metnin temasının ortaya konması vardır.
Anlatmaya bağlı edebî metinlerin temaları belirlenirken “Metni meydana getiren birimlerin ortak paydası nedir?” sorusuna cevap aranır. Alınan cevabın en kısa ve kesin ifadesi (aşk, kıskançlık, yalnızlık, yaşama sevinci, ölüm korkusu, intikam, kahramanlık vb.) metnin temasıdır.

Not:  Anlatmaya bağlı edebî metinlerde tema, metindeki olay örgüsüne hâkim olan çatışmanın en kısa ifadesidir. Çatışma ise, olay örgüsünü gerçekleştiren kişilerin durumları, amaçları, hareketleri, kişilikleri bakımından birbirlerine veya kendi kendilerine karşı olmaları halinde meydana gelen  hayat karşıtlığıdır.