Kategori: Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Masalcılık – Masal Anlatma Geleneği

MASALCILIK (MASAL ANLATMA GELENEĞİ) Kişi kadrosu insanlar, hayvanlar, cadı, cin, dev, peri vb. varlıklardan meydana gelen, olay örgüsü bu varlıkların gerçekleştirdikleri olağanüstülükler üzerine kurulan, zaman ve mekânlar bakımından tamamen hayal öğesine dayanan halk öykülerine masal; asırlar boyunca masalların bu biçimde

Türk Destanları

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde oluşturulan destanlar, oluş ve yayılma aşamalarından geçmiş, derlenme aşamasından geçmemiştir. Bu metinlerin tamamına yakını, Çin, İran ya da Moğol kaynaklarında yer almış, yani başka dillerde kaleme alınmıştır. Uygurca yazılan Oğuz Kağan Destanı‘nı, hem Uygur Türkçesiyle

Roman ve Hikayelerde Çatışma (Düğüm)

Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olay örgüleri, çoğunlukla insanların hayal, tutku ve istekleri üzerine kurulur. Kişi­ler bu hayal, tutku ve istekleri gerçekleştirmeye başladıkları andan itibaren metindeki çatışma da belirginleşmeye başlar. Söz gelimi bir romanın erkek başkahramanı ile kadın başkahramanı birbirlerine âşık

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Mekan

Mekân Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olay örgüsünün gerçekleştiği yere mekân denir. İnsanlar , belli mekânlarda yaşar ve olay örgülerini belli mekânlarda gerçekleştirirler. Mekânların olay örgüsüne uygun olması ve başarılı şekilde tasvir edilmesi metnin etkileyiciliğini artırır. Anlatmaya bağlı edebî metinleri incelemenin

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerde Olay Örgüsü

Anlatmaya bağlı edebî metinleri incelemenin 2. aşamasında metnin yapısının çözümlenmesi vardır. Anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapısının oluşmasında 4 unsur görev alır: Olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân. Bir arada bulunmak zorunda kalan en az 2 kişinin veya 2 kişi yerine

Halk Hikayesi

HALK HİKÂYESİ ♦ Eski destan geleneğinin yerini alan, genellikle âşıklar tarafından anlatılan, yer yer masal ve destan özellikleri gösterse de kişilerin ve olayların doğal boyutlara indirildiği aşk ve kahramanlık hikâyeleridir. ♦ Nesir ve nazım karışık olarak kullanılır. Olayların anlatımı nesir,

Dede Korkut Hikayeleri

♦ Kitabın asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan“dır. Anlamı “Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabıdır. ♦ Kitap bir mukaddimeden (ön söz) ve boy adı verilen on iki destansı hikâyeden oluşmuştur. Salur Kazan ve Bayındır Han gibi kahramanların, mekân

Köroğlu Destanı

KÖROGLU DESTANI ♦ Türk destanları içinde en geç oluşan destandır. ♦ Batı Türkistan’dan Rumeli’ne kadar uzanan geniş coğrafya üzerinde, başta Azeri, Özbek İstanbul ve değişik Anadolu rivayetleri olmak üzere birçok rivayeti bulunur. ♦ Köroğlu Destanı’nın 16.yüzyılda Anadolu’da oluşan kolu, halk

Hamzaname

♦ Hamzaname, Hazreti Muhammet’in amcası Hz. Hamza’nın hayatı etrafında oluşan destanî halk hikâyelerinin genel adıdır. ♦ Hz. Hamza’nın hayatının anlatıldığı hikâyeler X. yüzyıldan itibaren önce sözlü gelenekte oluşmuş; 14. yüzyıldan itibaren de Farsçada yazıya geçirilmiştir, ilk Türkçe Hamzaname’yi ise Ahmedî’nin

Saltukname

♦ Saltukname, olağanüstü kişiliği ve hayatı bakımından Battal Gazi’ye ile Danişmend Gazi’ye benzeyen Sarı Saltuk adlı bir Türk dervişinin hayatını anlatan dinî-destanî halk hikâyesidir. ♦ Battalname geleneğini devam ettiren metinler arasında önemli bir yeri olan eser, 13. yüzyıl alperenlerinden olan