Anonim Halk Edebiyatı

ANONİM HALK EDEBİYATI
1. Söyleyeni belli olmayan, toplumun ortak malı sayılan ürünlerden oluşan edebiyattır.
2. Bütünüyle sözlü bir edebiyattır. Bu nedenle bu edebiyatın ürünleri halk arasında dilden dile aktarılırken değişikliğe uğrar; yayıldığı yörenin özelliklerini taşır.
3. Günümüzde daha çok folklor biliminin incelediği bir alandır. Birçok ürün estetik olarak tam bir sanat eseri özelliği taşımamakla birlikte ulusal bir karaktere sahiptir.
4. Günümüze ulaşabilen anonim ürünler -çoğu yakın zamanlarda olmak üzere- yazıya geçirilen ürünlerdir.
5. Nazma dayalı ürünlerin başlıcaları mani, türkü, ağıt, ninni, tekerlemedir.
6. Nesre dayalı ürünler masal, efsane, halk hikâyesi ve fıkradır.
7. Bilmece, atasözü, deyim, alkış ve kargışlar hem nazım hem nesir özelliği gösteren ürünlerdir.
8. Köy seyirlik oyunlarıyla kukla, Karagöz, ortaoyunu, meddah ve tuluat, anonim halk edebiyatında başlıca seyirlik oyunlardır.
9. Nazım, nesirden daha çok gelişmiştir. Nesir ürünlerine sadece anonim edebiyat ve yer yer tekke edebiyatı çerçevesinde rastlanır.
10. Nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Ancak tekke şairleri ve 17. yüzyıldan itibaren saz şairleri arasında aruzla yazanlar da olmuştur. Çoklukla yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır.
11. Şiirle müzik iç içedir. Anonim şiirler ezgiyle söylendiği gibi gerek âşık,edebiyatında gerek tekke edebiyatında şiir-müzik birlikteliği sürdürülmüş, şiirler saz eşliğinde söylenmiştir.
12. Halk edebiyatı 19.yüzyıldan sonra gücünü kaybetmeye başlamıştır. Ulaşımın kolaylaşması ile halk edebiyatının doğal çevresi olan köy ve kasabaların kentlerle ilişkisi artmış, giderek modernleşen yaşam biçimi kırsal alanı da kapsamına almıştır. Özellikle 20. yüzyılda yazılı kültürün yaygınlaşması, radyo, teyp gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla büyük ölçüde sözlü bir edebiyat olan halk edebiyatı da devrini tamamlamıştır.