Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı
Göktürklerin yok edildiği bir düşman saldırısında sağ kalan az sayıda Türk’ün, Ergenekon denilen küçük bir yurtta çoğalmalarını ve demir bir dağı delerek oradan çıkmalarını anlatır.
Ergenekon Destanı, önce XIII. asır Moğol tarihçisi Reşidüddin tarafından yazıya geçirilmiştir. Yazarın Câmi’ü’t-Tevarih, adlı kitabına kaydettiği bu rivayet, Farsçadır. Bu”eser Ebu’l-Gazi Bahadır Han tarafından 17. yüzyılda Şecere-i Türk adıyla dilimize çevrilmiştir.