Etiket: Beşli Dizelerle Kurulan Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri / Biçimleri

Tahmis

TAHMİS ♦ Sözlük anlamıyla beşleme demektir. ♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne üçer dize ekleyerek beşer dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler tahmis edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.

Tardiye

TARDİYE ♦ Muhammesin özel bir biçimidir. ♦ Aruzun belli bir kalıbıyla (Mefûlü mefâîlün fa’ûlün) yazılır. ♦ Uyak düzeni aaaab/ccccb/ddddb biçimindedir. ♦ Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ındaki tardiyeleri en tanınmış örnekleridir.

Muhammes

MUHAMMES Sözlük anlamıyla “beşli” demektir. Her bendi beş dizeden oluşan bir nazım biçimidir Uyak düzeni aaaaa / bbbba / ccccca biçiminde olabilir. Tasavvufi ve felsefi konular, övgü, aşk başta olmak üzere her konuda yazılabilir.