Tardiye

TARDİYE
♦ Muhammesin özel bir biçimidir.
♦ Aruzun belli bir kalıbıyla (Mefûlü mefâîlün fa’ûlün) yazılır.
♦ Uyak düzeni aaaab/ccccb/ddddb biçimindedir.
♦ Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ındaki tardiyeleri en tanınmış örnekleridir.