Etiket: Divan Edebiyatında Beyitlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Kıta

Kıta ne demek, nedir, kıta özellikleri nelerdir, kıta örnekleri KIT’A ♦ Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Bu tür kıt’alar dörtlük diye de anılır. ♦ Beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizeleri birbiriyle uyaklıdır: xa / xa… ♦ Beyitler arasında anlam birliği

Müstezat

MÜSTEZAT : Gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle oluşur; ancak bu kısa dizeler “ziyade” adını alır, yani “dize” kabul edilmez. Uyak düzeni genellikle gazel gibidir: aa/ xa/ xa/xa/xa… Ziyadeler, eklendikleri dizelerle uyaklı olur. Aruzun belirli bir kalıbıyla yazılır. Divan

Mesnevi

MESNEVİ Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan (aa / bb / cc / dd…) ve genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılan uzun şiirlerdir. Mesnevi, iran edebiyatının ürünüdür. Arap ve Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Divan şiirinde en uzun nazım biçimidir.

Kaside

Kaside Nedir, Kasidenin Özellikleri Nelerdir? Kasideler Divan edebiyatında gazellerden sonra en çok kullanılan nazım biçimidir. Kasidelerde daha çok devletin ileri gelenlerinden birinin övgüsü ya da yergisi yapılır. Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla kaleme alınan şiirlerdir. Beyit sayısı