Müstezat

MÜSTEZAT :

  • Gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle oluşur; ancak bu kısa dizeler “ziyade” adını alır, yani “dize” kabul edilmez.
  • Uyak düzeni genellikle gazel gibidir:
  • aa/ xa/ xa/xa/xa…
  • Ziyadeler, eklendikleri dizelerle uyaklı olur.
  • Aruzun belirli bir kalıbıyla yazılır.
  • Divan şiirinin sanatlı biçimlerindendir. Fakat seyrek kullanılmıştır.

Müstezat Örneği:

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın
                                        Zabt eyle dehânın
Hançer gibi deldi yüreğimin tfğ-i zebanın
                                         Te’sir-i lisânın
Ah eylemeğe başladı âyâ bu ne halet
                                         Nolsun bu hararet
Bilmem yine bir derd mi var bülbül-i canın
                                        Ol mürg-ü nihânın
Âh etse nola bülbül-i dil meşhedim üzre
                                        Tâ mahşer olunca
Çok çekti gam-ı harını gülzâr-ı cihanın
                                       Bu bâğ-ı fenanın
İzzet ne şeker çiğnedi tût? gibi bilmem
                                      Açmış yeni bir söz
Reşk ile sulandı yine ağzı şuarânın
                                      Sınf-ı fusehânın

İzzet Molla

Ölçü: Mefûlü mefailü mefâîlü feûlün Mefûlü feûlün

Günümüz Türkçesiyle

Bülbül yetişir, feryadın bağrımı kan etti, / ağzını kapa. /
Dilinin kılıcı, dilinin etkisi yüreğimi hançer gibi deldi.
Ah eylemeğe başladı, acaba bu ne haldir? / Bu hararet nedendir (Ne olsa gerektir?) Can bülbülünün, o gizli kuşun, bilmem yine bir derdi mi var?
Gönül bülbülü şehit olduğum yer üzerinde mahşere kadar âh etse ne olur? / O, dünya gül bahçesinin, bu ölümlü bahçenin, dikeninin tasasını çok çekti.
İzzet, papağan gibi, nasıl bir şeker çiğnedi bilmem, /yeni bir söz açmış; ozanların, o rakipler sınıfının, kıskançlıkla yine ağzı sulandı.