Etiket: Servet-i Fünun Sanatçıları

Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp Hayatı Biyografisi Ahmet Şuayp, 1876 tarihinde İstanbul’da doğdu. Daha bebekken babasını kaybetti, ilk eğitimini Fatih Rüştiyesi (ortaokul)’nde yaptı. Vefa idadisi (lise)’nde ve Mekteb-i Hukuk’ta okudu. Sonradan Sadrazam olan Hakkı Pâşa’nın muavini olarak idare ve devletler hukuku dersleri okuttu.

Süleyman Nazif

SÜLEYMAN NAZİF (1869 -1927) Diyarbakırlı Sait Paşa’nın oğlu. Faik Ali Ozansoy’un ağabeyidir. Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır gazetesinin başyazarlığını yaptı. II. Abdülhamit’in baskıcı yönetiminden kaçarak Paris’e gitti. Yurda dönüşünde 12 yıl Bursa’da zorunlu oturma cezasına çarptırıldı. Meşrutiyetten sonra Basra, Kastamonu, Musul, Trabzon

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

AHMET HİKMET MUFTUOGLU (1870 -1927) İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Servetifünun ailesine katıldı. Konsolosluk memuru olarak Marsilya, Pire ve Kafkasya’da bulundu, istanbul’da Hariciye Nezaretinde çalıştı. Galasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Budapeşte Başkonsolosluğunda görevinden sonra son halife Abdülmecit’in başmabeyinciliğine atandı.

Hüseyin Cahit Yalçın

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1875) Aslen İstanbullu olan babasının memur olarak bulunduğu Balıkesir’de doğdu. Mekteb-i Mülkiyeyi bitirdikten sonra Maarif Nezaretine girdi. Liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1896’da Servetifünun topluluğuna katıldı. 1908’de Tevfik Fikret‘le Tanin gazetesini kurarak gazeteciliğe başladı ve politikaya atıldı, İstanbul

Mehmet Rauf

MEHMET RAUF (1874 -1931) istanbul’da doğdu. Askeri Rüşdiyeden sonra Bahriye (denizcilik) mektebini bitirerek (1893) deniz subayı oldu. 1894’te staj için Girit’e, 1895’te Almanya’ya gönderildi ve dönüşünde Tarabya’da elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. İlk evliliğini Tevfik Fikret‘in halasının kızıyla yaptı. Çeşitli

Cenap Şahabettin

CENAP SAHABETTİN 1870 tarihinde Manastır’da dünyaya geldi, 1934’te istanbul’da hayatını kaybetti. Babasının Plevne’de şehit düşmesinden sonra ailesiyle birlikte istanbul’a geldi. Gülhane Askeri Rüştiyesini başarıyla bitirdi. Tıbbiye idadisinden sonra Askeri Tıbbiyeden mezun oldu. Doktor yüzbaşı rütbesini aldı. Paris’te dört yıl deri

Halit Ziya Uşaklıgil

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1868 -1945): Halit Ziya, aslen Uşak’ın Helvacızâdeler adıyla bilinen, daha sonra İzmir’e yerleşerek Uşakizâdeler adıyla anılan eski bir ailesine mensuptur. Halı ticaretiyle uğraşan bu zengin ailenin İstanbul’a açtığı mağazanın başına Halit Ziya’nın babası geçmiş, Halit Ziya da

Tevfik Fikret

TEVFİK FİKRET HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ, SANAT ANLAYIŞI ŞİİRLERİ (1867 -1915) İstanbul’da Aksaray’da doğdu. Aksaray Valide Rüştiyesinde başladığı öğrenimini Mekteb-i Sultanide (Galatasaray Lisesi) birincilikle tamamladı (1888). Hariciye Nezaretindeki görevinden işsizlikten sıkıldığı ve maaşlar ödenmediği için ayrıldı, birikmiş aylıkları daha sonra evine