Tezkire

tezkire

TEZKİRE NEDİR?

  • Tezkireler, bir meslekten yetişmiş kişilerin hayat hikayelerini bir arada toplayan eserlerdir.
  • Kişileri anmaya yaradığı için bu gibi eserlere tezkire denmiştir.
  • Divan edebiyatında genellikle şairlerin biyografilerini ve şiirlerinden bazı örnekleri içeren “şuara tezkiresi” denilen tezkireler ve evliya tezkireleri yazılmıştır.
  • Türk edebiyatında ilk tezkire Ali Şir Nevai‘nin Çağatay Türkçesiyle yazdığı “Mecalisü’n Nefais“tir. Batı Türkçesinde ilk tezkire ise Sehi Bey‘in “Heşt Behişt” adlı eseridir. Latifi Tezkiresi, Ahdi‘nin Gülşenü’ş-Şuara‘sı, Kınalızade Hasan Çelebi‘nin Tezkiretü’ş-Şuara‘sı (16. yüzyıl), Fatin Tezkiresi (19. yüzyıl) diğer önemli tezkirelerdir.