Kategori: İsimler (Adlar)

Sözcük Türleri – İsimler

Sözcük Türleri Türkçede sekiz tür sözcük vardır:  Ad (isim) Zamir (adıl) Sıfat (ön ad) Zarf (belirteç) Edat (ilgeç) Bağlaç Ünlem Eylem (fiil) Eylem dışındaki sözcük türlerine “ad soylu sözcükler” denmektedir. Sözcüğün türü, onun cümledeki göreviyle ilgilidir. Bu nedenle bir sözcüğe

Adın Durumları (İsim Durum – Hal Ekleri)

ADIN DURUMLARI 1.  Yalın Durum: Durum eki almamış adlar yalın durumda bulunurlar; bu durumda diğer ekleri alabilirler: Pencere, pencerem, pencereler… 2.  Belirtme Durumu: Eki “-i”dir. Eklendiği ad, anlamca belirtilmiş olur: Ekmeği bana ver. (Verilmesi istenen varlık, yani ekmek, belirtilmiş olur.) İyelik

Adlarda Küçültme

Adlarda Küçültme: “-cik, -cek, -ce, -ceğiz, -imsi, -mtırak” küçültme ekleridir. Gölcükler kurumuştu. “-cik” eki her zaman küçültme anlamı vermez; acıma, sevgi, küçüm­seme, benzerlik gibi anlamlardan birini verebilir: Yavrucak ağlıyordu. (acıma) Bugün biraz daha iytceyîm. (yaklaşıklık) Çocukcağız elma yanaklıydı. (sevgi) Gökyüzü grimsiydi. (benzerlik)

Ad (İsim) Tamlamaları

Ad Tamlamaları: Kimi zaman bir ad, bir varlığı ya da kavramı tanıtmaya yetmez. Bu durumda birçok adı bir anlam ilgisi içinde birlikte kullanırız. Böylece ad tamlamaları oluşur. Ad tamlamalarında birinci öğeye “tamlayan”, ikinci öğeye “tamlanan” denir. Tamlayanın al­dığı eke “tamlayan