Kategori: Sözcük Türleri

Bağlaçlar

Bağlaçlar Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere “bağ­laç“ denir. “Ve, veya, ile, ya da, yahut, veyahut, ki, de, ama, fakat, madem, mademki, ancak, yalnız, oysa, oysaki, halbuki, nitekim, örneğin, ne…ne, hem…hem, ya…ya, ister…ister, çünkü, me­ğer,

Ek Durumundaki Edatlar

Ek Durumundaki Edatlar mi: Soru edatıdır. Odunları buraya bırakalım mı? Soru anlamı dışında da kullanılır: Akıllı mı akıllı bir kızdır (pekiştirme) Akşam oldu mu bir köşeye çekilirim. (zaman) Seni aramaz olur muyum? (olumluluk) Hiç uyur muyum? (olumsuzluk) Buraya gelir misin?

Ünlem

Ünlem Ansızın ortaya çıkan “sevinç, hayret, acıma, şaşma, kızgınlık” gibi duyguları anlatan sözcük­lere ya da seslenme sözcüklerine “ünlem” denir. “Ay, ah, oh, öf, oy, a, aaa, e, eee, eh, ha, hah, hay, vay, eyvah, vah, ooo, haydi, aman, bre, hey,

Kelime Grupları

Kelime Grupları Kelime grubu; bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği veya bir hareketi karşılamak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yan yana gelen kelime topluluğudur. Tek bir kelime ile karşılanamayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareket, kelime gruplarıyla karşılanır. Örneğin “tekne” keli­mesi

Edatlar

EDAT (İLGEÇ) Kavramlar arasında anlamca ilgi kuran sözcüklere “edat” denir. “Bundan böyle sizi görmek istemiyorum.” cümlesinde “böyle” sözcüğü ” -den sonra” anlam ilişkisini kuran bir edattır. Edatların Özellikleri: Sözcükler arasında anlam ilgisi kurar. Genellikle tek başlarına anlam taşımaz. Başka sözcüklerle öbek

Zarf (Belirteç)

Zarf (Belirteç) Eylemi, sıfatı ya da başka bir zarfı anlamca etkileyen sözcüklere zarf denir. “Akbaba, gökyüzünde yavaşça süzülüyordu.” cümlesinde “yavaşça” sözcüğü zarftır çünkü “süzülüyordu” eyleminin nasıl yapıldığını belirtmektedir. Türkçede niteleme görevi yapan iki tür sözcük vardır: sıfat ve zarf. Sıfat, sadece

Ek Biçiminde Zamirler

EK BİÇİMİNDE ZAMİRLER 1. İlgi Zamiri (-ki) Adın yerini tutan -ki ekidir Benim arabam yeni seninki (araban) eski. İlgi zamiri “-ki”den önce “-in, -im” tamlayan eki bulunur: sen-in-ki, ben-im-ki…       Sıfat yapan -ki, kimi bağlaçlardaki -ki ile karıştırılmamalıdır:

Belgisiz Zamirler ve Soru Zamiri

Belgisiz Zamirler Hangi adın yerini tuttuğu pek belli olmayan zamirlerdir (bazısı, başkası, kimileri, kimse, herkes, herhangi biri, birçoğu, birkaçı, hepsi, falan, filanca, şu bu, o bu..,) …. Bazıları yeşili daha çok sever. Soru Zamiri Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

İşaret Zamirleri

İşaret Zamirleri İnsan dışındaki varlıkların yerini, işaret yoluyla tutan zamirlerdir. (bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, diğeri, böylesi, bura, şura, ora…) Bunu, daha önce satın almıştım. “o” sözcüğü insan adı yerine kullanılırsa kişi zamiri, insan dışındaki bir varlık