Divan Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

1.   Divan şiirinde nazım birimi………… tir.

2.  …….. edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı.

3.  Divan şiirinde genellikle ……………  kafiye tercih edilir;………….. için kafiye anlayışı benimsenir

4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle ………. …göre ad verilir.

5. Şairler………….. denilen klişeleşmiş sözler kullan­mıştır.

6. Divan şiirinde bütün güzelliği ile değil…………….. güzelliği ile yetinilmiştir.

7…………………….. ,………………….. ,…………………. heceyle birer şiir denemesi yapmış sanatçılardır.

8. Divan edebiyatı sanatçısı…………… kültürüyle ye­tişir.

9. Açıklık, sadelik yerine………… anlatım tercih edil­miştir.

10. Divan edebiyatında nesirden çok………….. önem kazanmıştır.

11.   Divan şiirinde…………. ölçüsü kullanılmıştır.

12.   Şiirler işledikleri konuya göre……………….. ,………………. ,……….. ,……….. gibi türlere bölümlenmiştir.

13.   Divan edebiyatında ……….  nesir, ………….  nesir,……… nesir olmak üzere üç kolda gelişmiştir.

14. Kabusnâme…. nesirle yazılmıştır. Eserin ya­zarı …………………. ‘tir.

15. Özellikle ……………………… , …………..  kitapları orta nesirle yazılmıştır.

16. Divan  nesri  ………… ‘a bölünerek yazılmamış; …….. hiç kullanılmamıştır.

17.   Nesir yazanlara……….. nesir yazma işine……….. ,nesirle oluşturulan eserlere……. denmiştir.

18.   Divan edebiyatı şiirinde ………… ,……………………… ,…………………. beyitlerle kurulan nazım şekilleridir.

19.  …………. ve………….. bir tek dörtlükten oluşur.

20. …………. ve………………. dörtlüklerle yazılan na­zım şekilleridir.

Cevap Anahtarı:

 1. beyit
 2. Arap – Fars
 3. zengin – göz
 4. kafiye veya rediflerine
 5. mazmun
 6. parça
 7. Şeyh Galip, Nedim, Âşık Paşa
 8. medrese
 9. süslü
 10. nazım
 11. aruz
 12. tevhit, naat, münacaat, methiye, hicviye, fahriye
 13. sade – orta – süslü
 14. sade – Mercimek Ahmet
 15. tarih – gezi – coğrafya
 16. paragraf – noktalama
 17. münşi – inşa – münşeat
 18. gazel, kaside, müstezat, kıta, mesnevi
 19. Rubai -tuyuğ
 20. Şarkı, murabba, terbi