Mesnevi Nedir?

♦ Divan edebiyatında her beytinin mısraları kendi arasında kafiyeli (aa bb cc dd ee…), aruzla yazılmış nazım biçimlerine mesnevi denir.

Edebiyatımızda 11. yüzyıldan başlayarak dinî, tasavvufi, ahlaki öğretici eserler; hikâyeler, sözlükler, tarih niteliğindeki kitaplar, çeşitli konuları işleyen manzumeler mesnevi biçiminde yazılmış; zengin bir mesnevi edebiyatı oluşturulmuştur.

♦ Mesnevilerde değişik konular işlenmiş olmakla birlikte genellikle hikâye etmeye elverişli konuların işlendiği görülür. Bu bakımdan mesneviler, anlatmaya bağlı edebî metinler arasında değerlendirilir.

♦ Anlatmaya bağlı diğer edebî metinler gibi mesnevilerin yapısı da tema, olay örgüsü, kişi, yer ve zaman öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Mesneviler kurmaca metin olduğundan bu öğeler de kurmaca metinlerin özelliklerini taşır.