Etiket: Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri / Biçimleri

Terci-i Bent

TERCİİBEND Terciibent, biçim yönünden terkibibent gibidir. Yalnız terciibentte vasıta beyitleri her bendin sonunda yinelenir. Böylece bütün bentlerin aynı vasıta beytine bağlanabilmesi için onunla anlam bakımından ilgili olması gerekir. Vasıta beyitinin her bendin sonunda yinelenmesi şiire bir tek düzelik verdiği gibi,

Terkib-i Bent

TERKİBİBENT NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Bent sayısı genellikle 5-12 arasındadır. Her bentte 5-10 arasında beyit bulunur. Her bent, hane bölümü ve vasıta beyiti olmak üzere ikiye ayrılır. Bentlerin son beyiti olan vasıta beyiti, her bendin sonunda

Tahmis

TAHMİS ♦ Sözlük anlamıyla beşleme demektir. ♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne üçer dize ekleyerek beşer dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler tahmis edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.

Tardiye

TARDİYE ♦ Muhammesin özel bir biçimidir. ♦ Aruzun belli bir kalıbıyla (Mefûlü mefâîlün fa’ûlün) yazılır. ♦ Uyak düzeni aaaab/ccccb/ddddb biçimindedir. ♦ Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ındaki tardiyeleri en tanınmış örnekleridir.

Muhammes

MUHAMMES Sözlük anlamıyla “beşli” demektir. Her bendi beş dizeden oluşan bir nazım biçimidir Uyak düzeni aaaaa / bbbba / ccccca biçiminde olabilir. Tasavvufi ve felsefi konular, övgü, aşk başta olmak üzere her konuda yazılabilir.

Terbi

TERBİ ‘ ♦ Sözlük anlamıyla “dörtleme” demektir. ♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne ikişer dize ekleyerek dörder dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler terbi edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.

Şarkı Nazım Biçimi

ŞARKI ♦ Dörder dizelik bentlerden oluşan, biçim bakımından murabbaya benzeyen bir nazım biçimidir. ♦ Uyak düzeni aAaA – bbbA biçimindedir. ♦ Bestelenmek için yazılır. ♦ Türklerin edebiyata kazandırdığı bu nazım biçimi, halk şiirindeki türkünün etkisiyle doğmuştur. Bent sayısı azdır (2-5).

Murabba

MURABBA ♦ Dörder dizeli bentlerden oluşan nazım biçimidir. Sözlük anlamı “dört köşeli, dörtlü” demektir. Biçim bakımından halk şiirindeki koşmaya benzer. Bent sayısı genellikle 4-8 arasında değişir. Uyak düzeni aaaa / bbba / ccca … biçimindedir. Bazen İlk bendin ilk 3 dizesi