Etiket: Nazım Biçimleri

Terkib-i Bent

TERKİBİBENT NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Bent sayısı genellikle 5-12 arasındadır. Her bentte 5-10 arasında beyit bulunur. Her bent, hane bölümü ve vasıta beyiti olmak üzere ikiye ayrılır. Bentlerin son beyiti olan vasıta beyiti, her bendin sonunda

Terbi

TERBİ ‘ ♦ Sözlük anlamıyla “dörtleme” demektir. ♦ Başkasına ait bir gazelin her beytinin üstüne ikişer dize ekleyerek dörder dizeli bentlerden oluşturulan nazım biçimidir. Eklenen dizeler terbi edilen gazelle ölçü, uyak ve içerik bakımından uyumlu olur.

Şarkı Nazım Biçimi

ŞARKI ♦ Dörder dizelik bentlerden oluşan, biçim bakımından murabbaya benzeyen bir nazım biçimidir. ♦ Uyak düzeni aAaA – bbbA biçimindedir. ♦ Bestelenmek için yazılır. ♦ Türklerin edebiyata kazandırdığı bu nazım biçimi, halk şiirindeki türkünün etkisiyle doğmuştur. Bent sayısı azdır (2-5).

Murabba

MURABBA ♦ Dörder dizeli bentlerden oluşan nazım biçimidir. Sözlük anlamı “dört köşeli, dörtlü” demektir. Biçim bakımından halk şiirindeki koşmaya benzer. Bent sayısı genellikle 4-8 arasında değişir. Uyak düzeni aaaa / bbba / ccca … biçimindedir. Bazen İlk bendin ilk 3 dizesi

Tuyuğ

TUYUĞ Dört dizeden oluşan ve rubaiye benzeyen bir nazım biçimidir. Rubaiden farkı aruzun 11’li hece kalıbına benzeyen fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmasıdır. Tuyuğ maniden doğmuş, Türk edebiyatına özgü, milli bir nazım biçimidir. Daha çok, Azeri ve Çağatay edebiyatlarında XIV. ve

Rübai

Rübai nedir özellikleri nelerdir rubai örnekleri RUBAİ ♦ Dört dizeli tek bir bentten oluşan bir nazım biçimidir. ♦ Sözlük anlamı dörtlük demektir. ♦ Biçim olarak halk şiirindeki maniye benzer. ♦ Uyak düzeni a a x a biçimindedir. ♦ Kendine özgü

Kıta

Kıta ne demek, nedir, kıta özellikleri nelerdir, kıta örnekleri KIT’A ♦ Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Bu tür kıt’alar dörtlük diye de anılır. ♦ Beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizeleri birbiriyle uyaklıdır: xa / xa… ♦ Beyitler arasında anlam birliği

Müstezat

MÜSTEZAT : Gazelin her dizesine kısa bir dize eklenmesiyle oluşur; ancak bu kısa dizeler “ziyade” adını alır, yani “dize” kabul edilmez. Uyak düzeni genellikle gazel gibidir: aa/ xa/ xa/xa/xa… Ziyadeler, eklendikleri dizelerle uyaklı olur. Aruzun belirli bir kalıbıyla yazılır. Divan

Mesnevi

MESNEVİ Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan (aa / bb / cc / dd…) ve genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılan uzun şiirlerdir. Mesnevi, iran edebiyatının ürünüdür. Arap ve Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Divan şiirinde en uzun nazım biçimidir.

Kaside

Kaside Nedir, Kasidenin Özellikleri Nelerdir? Kasideler Divan edebiyatında gazellerden sonra en çok kullanılan nazım biçimidir. Kasidelerde daha çok devletin ileri gelenlerinden birinin övgüsü ya da yergisi yapılır. Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla kaleme alınan şiirlerdir. Beyit sayısı