Şairlerin Atası Şamanlar

Şairlerin Atası Şamanlar
Şaman törenlerinin başkişisi olan büyücü ozanların genel adı “şaman”dır. Tunguzca kökenli bu sözcük “coşku, heyecan, sıçramak, oynamak, dövünmek” gibi anlamlar taşır. Şaman, ataların ruhlarıyla ilişki kurar. Gökteki tanrılara kurban sunmak, ölünün ruhunu gökyüzüne uçurmak, hastalıkları sağaltmak, şamanın görevlerindendir, iyi bir şair olmanın yanında usta bir dansçı olan şaman, gerçekleşmesi istenen olayları taklit eder. Törenlere özel giysisiyle katılan şamanın ayin sırasında en önemli aracı davul, bazen de kopuzdur.