Gazel Tipi Kafiye / Uyak

Gazel Tipi Kafiye
♦ Divan şiirinde gazel, kaside gibi nazım şekillerinde görülen uyak düzenidir. Çağdaş şiirde de bu uyak düzeninden yararlanılmıştır.
♦ İlk beyitte dizeler kendi arasında kafiyeli olup sonraki beyitlerde ilk dize serbest, ikinci dize birinci beyitle kafiyelidir: aa ba ca da

a-Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhât olur
a-Ne cân bedende gâm-ı firkatûnle rahat olur

b-Ne çâre var ki firâkunla eglenem bir dem
a-Ne tâli’üm meded eyler visâle fırsat olur

c-Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem o şeb ölürüm
a-Ne gün ki kâmetüni görmesem kıyâmet olur