Nefes

Nefes
♦ Bektaşi- Alevi tekkelerinde okunan tasavvufi şiirlerdir.
♦ Genellikle vahdet-i vücut inanışı dile getirilir.
♦ Rindane, kalenderane, bazen de alaycı bir anlatımları vardır.
Gazel ve koşma tarzında hece ölçüsüyle yazıldığı gibi sonradan aruzla da yazılmıştır.
♦ Daha çok, cem ayinlerinde saz eşliğinde okunmuştur.

Nefes Örneği:

Biz Urum Abdallarıyız
Maksadımız yârdır bizim
Geçtik ziynet kabâsından
Gencinemiz erdir bizim

Dâim kılarız biz zârı
Harceyleriz elden var,
Dost yoluna verdik seri
Mürkirimiz hârdır bizim

Aşk bülbülüyüz öteriz
Râh-i Hakka yüz tutarız
Mânâ gevherin satarız
Mürşidimiz vardır bizim

İstivâyı gözler gözüm
Seb’almesanidir yüzüm
Ene’l Hakk’ı söyler sözüm
Mi’râcımız dârdır bizim

Haber aldık mahkemâttan
Geçmeyiz zâttan sıfattan
Balım nihan söyler Haktan
İrşâdımız sırdır bizim