Sözcük Türleri (Ad Soylu Sözcükler) Test

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “belirtili ad tamlaması” vardır?

A) Ben Mersin’e gittiğim zaman
Bir yol aç bana geniş ve uzun
B) Ben Mersin’e gittiğim zaman
Balıkların bana adını yazdır
C) Ben Mersin’e gittiğim zaman
Bir portakal fidanım olacak
D) Ben Mersin’e gittiğim zaman
Bir de badem ağacı olacak
E) Ben Mersin’e gittiğim zaman
Yüreğimden geçecek samanyolu

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “tamlayanı adıl (zamir) olan ad tamlaması” vardır?

A) Düğün pastası böyle kesilir mi?
B) Gömleğin yakası böyle ütülenir mi?
C) Onların sözüyle böyle yapılır mı?
D) Köy konusu böyle işlenir mi?
E) Kitabın sayfası böyle yırtılır mı?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kişi zamirleri, kişi adlarının yerini tutan sözcüklerdir.
B) İşaret zamirleri, kişiler dışındaki varlık adlarının yerini işaret yoluyla tutarlar.
C) Belgisiz zamirleri, belgisiz sıfatlarla karıştırmamak gerekir.
D) Soru zamirleri, adların yerini soru yoluyla tutarlar.
E) İlgi zamiri olan “-ki”, sözcük anlamı taşımakla birlikte, bitişik yazılır.

4.
I. Alıp onu kuyumcuya doğrulur
II. Kuyumcu ona ne istediğini sorar
III. O da der ki: “Bu galiba mücevher
IV. Al da bunu bana biraz darı ver
V. O benim daha çok işime yarar”
Numaralanmış bu dizelerden hangisinde bir tek adıl vardır?

A) l.        B) II.          C) lll.        D) IV.         E) V.

5. “Bir sıfattan önce gelen ad, durum eklerinden biriyle çekimlenerek bir sıfat grubu (tümlenmiş sıfat) oluşturulur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A) Buraya ilk geldiğinde beş parasız bir adamdı.
B) Onu, havası temiz bir yere götürmemizi söylediler.
C) Dar sokakta tahta kepenkli dükkânlar sıralıydı.
D) Çocuklarına düşkün bir ana her zorluğa katlanır.
E) Bu parayla beş nüfusa bakıyordu.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme, ötekilerden farklı görevdedir?

A) Göster o gül yüzünü göster
Sonra sarı sarı gülüver
B) Bazı hayvanlar yaklaşır yanıma
Kana kana sularımdan içer
C) Ben de herhalde geçen zamanla
Yavaş yavaş alışırım odama
D) Şimdi gemiler geçer uzaklardan
Pırıl pırıl sulara çarpar yüreğim
E) Dağlarda denizlere ovalara
Uzansaydık yağarak iplik iplik

7. “Bembeyaz” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bembeyaz bir gömlek giyip işe gelmişti.
B) Kırlar, ovalar bembeyaz karlarla kaplıydı.
C) Masalara bembeyaz örtüler sermişlerdi.
D) Şişeye bembeyaz bir sıvı doldurdular.
E) O sabah, her taraf bembeyaz görünüyordu.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “gibi” sözcüğüyle kurulan ilgeç (edat) öbeği, farklı görevdedir?

A) Dal gibi uzarım size doğru
Size gelir gider ırmaklarım
B) Ağaç gibi yuvarlar başımı
Dağdan ovanıza çobanlarım
C) Odun gibi yakarsınız beni
Tüter bacanızda dumanlarım
D) Gecenin nemiyle ıslak toprağa
Düşer, gül gibi ümitler
E) Ucu namerdin öfkesinde
Katlanılmaz gibi geçiyor geceler

9. “Bugün işe çok geç geldi.” cümlesindeki “çok” sözcüğünün görevini olduğu gibi üstlenen “fazla” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Fazla bilgi zihinde kalmaz, derler.
B) Bugünlerde fazla yorgun görünüyorsun.
C) Sebzeler ne eksik ne de fazla.
D) Çocuk anlatırken fazla mı heyecanlanıyor?
E) Bu kadar yemek biraz fazla geldi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı, ötekilerden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Sen buradan gideli kaç yıl olmuştu?
B) Hangisi daha güzel bu elbiselerin?
C) Şu delikanlı neyiniz oluyor?
D) Öğretmenin söylediğini kaçınız aldı?
E) Bu akşam size gelen kimdi?

11. “ile” sözcükleri, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?

A) Sel ile gelen yel ile gider.
B) Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.
C) Soylu ile taş taşı, soysuz ile yeme aşı.
D) Hile ile iş gören mihnet ile can verir.
E) Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuh bitmiş.

12. “Ya… ya da” bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde, “yüklemleri, cümleleri bağlama” göreviyle kullanılmıştır?

A) ikide bir ya kalemini ya da silgisini kaybediyor.
B) Yarın ya sinemaya ya da tiyatroya gideriz.
C) Çocuk, ya kola ya da gazoz diye ağlamaya başladı.
D) Ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamak istemiyorsunuz.
E) Borcunu ödeyebilmek için ya evini ya da arabasını satacakmış.

13. “Ah” ünlemi, aşağıdakilerin hangisinde, “beğenme” duygusunu anlatmaktadır?

A) Ah, ben ne ettim!
B) Ah, ne güzel bir yer!
C) Ah, onu bir elime geçirsem!
D) Ah, nerde o eski günler!
E) Ah, ne bu başımıza gelenler!

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler tür yönünden eşleştirilirse, bunlardan hangisi tek kalır?

A) Bu elmalar oldukça güzel.
B) Dün akşam yemekte kim vardı?
C) Nasıl kitaplardan hoşlandığımı söyledim.
D) Öteki, diğerlerinden daha dayanıklıdır.
E) Bana böyle şaşkın şaşkın ne bakıyorsun?

15.
Çocuğum da büyüyor benim gibi
Koca bir oyuncakçı dükkânı
Sanarak dünyayı
Ve masallardaki Kafdağı’nı
Bu dizelerde, aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi için örnek yoktur?

A) ilgeç
B) Adıl
C) Ünlem
D) Bağlaç
E) Sıfat

CEVAP ANAHTARI

1. B       2. C       3. C      4. A      5. D      6. D      7. E      8. D       9. B      10. A       11. E       12. D       13. B     14. E       15. C