Etiket: Anonim halk edebiyatı nazım biçimleri

Efsane

EFSANE ♦ Olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen ya da tarihsel bir olayı olağanüstü öğeler katarak öyküleyen anlatı türüdür. ♦ Efsanenin başlıca niteliği bir inanış konusu olmasıdır. Efsanenin anlattığı şeyler, halk arasında gerçekten olmuş kabul edilir. Bu yönüyle efsane masaldan

Tekerleme

TEKERLEME ♦ Biçim, içerik ve işlevleri bakımından sınırları belli olmayan ürünlerdendir. ♦ Masal, halk hikâyesi, halk tiyatrosu gibi türler içinde görülebildiği gibi bağımsız bir tür olarak da örnekleri vardır. ♦ Ses oyunları ve çağrışımlarla birbirine bağlanan, genellikle birbirini tutmaz düşüncelerin

Ninni

NİNNİ Çocukları uyutmak amacıyla ezgiyle söylenen manzum – bazen de mensur- sözlerdir. Bağımsız bir nazım biçimi değil, bir türkü türüdür. Genellikle mani biçiminde oluşturulmuştur. Bazen de kimi türkülerin sözleri değiştirilerek ninni ezgisiyle söylendiği görülmektedir. Ninni Örneği: Bahçelerden su gelir Tekkelerden

Ağıt

AĞIT ♦ Acıklı bir olayı konu alan türkülerin genel adıdır. Bağımsız bir nazım biçimi olmayıp türkülerin ya da koşmaların bir türüdür. ♦ Eski Türk toplumunda yuğ törenlerinde söylenen saguların devamı niteliğindedir. ♦ Önceleri sadece sevilen bir kişinin trajik sayılacak bir

Türkü

TÜRKÜ ♦ Özel bir ezgiyle söylenen bir nazım biçimi ve türüdür. Halk şiirinin öteki türlerinden ezgisiyle ayrılır. Mani ya da koşma biçiminde söylenmiş bir şiir bile türkü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur. ♦ Genellikle bent ve kavuştak bölümünden oluşur. Bent, türkünün

Mani

MANİ ♦ Dört dizeden oluşur. Anonim halk şiirinin en küçük biçimidir. ♦ Genellikle 7’li hece kalıbıyla söylenir. ♦ İlk iki dize hazırlık dizesidir. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. ♦ Uyak düzeni a a x a biçimindedir. ♦ Kendine