Kategori: 11. Sınıf Dil ve Anlatım

Edebiyat Eserini Merkeze Alan Eleştiri Kuramları

Eserle dış dünya arasındaki ilişkiyi merkeze alan eleştiri kuramlarına göre bir edebî eserin değeri, oluşturulduğu toplumun sosyolojik, tarihsel ya da ekonomik gerçekleriyle içli dışlı olmasından, bunlar hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi vermesinden kaynaklanıyordu. Bu anlayışa bağlı kalınarak yapılan

Sanatçıyı Merkeze Alan Eleştiri Kuramı

Sanatçıyı merkeze alan eleştiri kuramlarına göre edebiyat eseri, dış dünyayı anlatıyor görünse dahi aslında edebiyatçının kendisini anlattığı, dış dünyayı kendi iç dünyasında ve hayallerinde değişime uğratarak dışa vurduğu bir metindir. O hâlde bir edebiyat eserini anlamak için o eserin yaratıcısını

Edebiyat ve Sanat ile İlgili Görüşler

1. Sanat, duyularla algılanabilenleri ‘(fenomenleri, görüngüleri) yansıtır: Bu tespit, büyük ölçüde Sokrates (MÖ 470-339) ve Platon’un (MÖ 427-347) görüşlerine dayanır, İslâm düşüncesiyle, özellikle de tasavvuf anlayışıyla birçok açıdan paralellik gösteren görüşler ileri süren bu düşünürler; insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin var

Sosyolojik Eleştiri Kuramı

SOSYOLOJİK ELEŞTİRİ KURAMI Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalına sosyoloji (toplum bilimi) denir. Sosyolojik eleştiri, edebiyatın kendi başına var olmadığı, toplum içinde doğduğu ve toplumun bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket eden eleştiri kuramıdır. Sosyolojik eleştiriye göre pozitif

Tarihsel Eleştiri Kuramı

Düşünürlerin ve edebiyatçıların Antik Çağ’dan başlayarak “Sanat, fenomenleri/geneli/ideal olanı ya da gerçekleri yansıtmalıdır.” görüşünü benimsemeleri; şairlerin, yazarların, ressamların bu görüşe bağlı kalarak eserler üretmeleri; insanları, toplumları, olayları, edebiyatı, sanatı vb.ni bilimsel, ekonomik, tarihsel nedenlerle ya da ideolojik düşüncelerle açıklamaya çalışan

Edebiyat Eleştirisi

EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ Antik Çağ’dan günümüze dek düşünürler, eleştirmenler, şairler, yazarlar, sanatçılar ve bilim adamları; edebiyat eserlerinin nasıl eleştirileceğiyle ilgili olarak birbirinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşlerin birbirinden farklı olmasının en önemli nedeni, söz konusu kişilerin aşağıdaki sorulara farklı cevaplar

Anlatım Bozuklukları Boşluk Doldurma Soruları

1. “İnsan, bu tür sorunları çözmesini kısa sürede öğreniyor.” cümlesindeki” ………………” kelimesinde …………….. eki gereksiz kullanılmıştır. 2.“Ankara’yı çok sevdiğini söylüyor ama hiçbir yerini doğru dürüst bilmiyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için “…………….. ” kelimesinden önce bir tamlayan getirilmelidir. 3. “Bahsettiğiniz kitabı aldım

Köşe Yazısı

Kimi yazarlar, memleket ve dünya gündemindeki birtakım konular ile  ilgili görüş, yorum ve değerlendirmelerini gazete ve dergilerde kendilerine ayrılan köşelerde düzenli aralıklarla okurları ile paylaşırlar. Haftanın belli günlerinde periyodik olarak çıkan bu çeşit yazılara köşe yazısı denir. Çağımızda köşe yazılarını,

Haber Yazısı

İnsanlar; duygu, düşünce ve tecrübelerini; yaşadıkları ya da tanık oldukları olaylar hakkındaki bilgi ve gözlemlerini başkalarına da anlatmak, onları da bunlardan haberdar etmek isterler. Aslında bu tek yönlü bir istek değildir. İnsan bir taraftan haberdar etmek isterken bir taraftan da