Kategori: Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Edebiyat ve Sanat ile İlgili Görüşler

1. Sanat, duyularla algılanabilenleri ‘(fenomenleri, görüngüleri) yansıtır: Bu tespit, büyük ölçüde Sokrates (MÖ 470-339) ve Platon’un (MÖ 427-347) görüşlerine dayanır, İslâm düşüncesiyle, özellikle de tasavvuf anlayışıyla birçok açıdan paralellik gösteren görüşler ileri süren bu düşünürler; insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin var

Şiir ve Zihniyet

ŞİİR VE ZİHNİYET Her edebî metin, tarihin belli bir devrinde oluşturulur ve meydana getirildiği devrin hâkim zihniyetini yansıtan türlü izler taşır. Zihniyet, tarihin belli bir döneminin toplumsal, siyasi, idari, askerî, sivil, ekonomik vb. gerçekleri neticesinde söz konusu dönemde ortaya çıkan

Edebi Metinler (Sanat Metinleri)

Edebî metinler, insana ve dış dünyaya özgü her türlü gerçekliğin duygu ve düşünce ögeleriyle birleştirilip kurmaca bir dünyada yeniden yaratılmasıyla oluşturulur. Kurmaca dünya, gerçek olandan hareketle ve gerçek olanla ilişkilendirilerek kurulan hayalî dünya demektir. Edebî metin, kurmaca olması yönüyle hayal

Edebi Metin

Edebiyat (yazın) sanatından yararlanılarak oluşturulan metinlere edebî (yazınsal) metin denir. Edebî metinlerde kelime, cümle ve mısraların önemli bir bölümü, günlük dildeki anlamlarından sıyrılarak yan anlam değeri kazanır. Bu tür metinlerde; sezdirme, hissettirme, çağrıştırma ön planda tutulur; dilin şiirsel işlevinden yararlanılır,

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Dil, insanların seslerden yararlanarak birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir sistemdir. İnsan hayatının merkezinde yer alan dil, kişinin, kendisini, sosyal çevresini ve evreni tanımasını ve içinde yaşadığı toplumun geçmiş birikimlerini özümsemesini sağlar. İnsanoğlu,

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Her edebiyat eseri doğrudan ya da dolaylı olarak insanı konu alır, insanla ilişkili bir gerçeği ya da hayali yansıtır. Bu bağlamda insana özgü gerçekleri dile getirmek isteyen bir edebiyatçı, bazı konularda gözlem ve araştırma yapabilir; insanı konu

Edebiyat Tanımı – Edebiyat Nedir?

Edebiyat (yazın); duygu, düşünce, olay ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır. Bu sanat kullanılarak ortaya konan metinlere edebî (yazınsal) metin denir. Bir tarih, fizik ya da felsefe metni ile bir şiir, roman ya da hikâye

Atatürkün Sanatla İlgili Sözleri

Değerli ziyaretçilerimiz, Atatürk, bilindiği gibi sanata, edebiyata büyük önem vermiştir. Bu önem farklı zaman ve mekanlarda gerçekleştirdiği konuşmalarda ve eserlerinde açıkça görülür. Aşağıda bazı sözleri derlenmiştir. İnsanlarda birtakım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel sanatlar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Sanat eseri üretmede kullanılan malzemenin dikkate alındığı geleneksel sınıflandırmada güzel sanatlar üç âna başlık altında incelenir: Görsel (plastik) sanatlar, işitsel (fonetik) sanatlar ve dramatik (ritmik) sanatlar. GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI (GELENEKSEL YÖNTEM) Görsel (plastik) sanatlar, maddeye