Fiiller Soru Bankası

1. Aşağıdakilerin hangisinde, “iş, durum, oluş” bildiren eylem adlarının tümü için örnek verilmiştir?

A) Çizmek, süzmek, dizmek
B) Çözmek, yürümek, söylemek
C) Hazırlamak, yatmak, büyümek
D) Öksürmek, hapşırmak, horlamak
E) Sinirlenmek, temizlemek, gözlemek

2. Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır!
Bu dizelerde, çekimli eylem olan toplam kaç sözcük vardır?

A) 8          B) 9          C) 10           D) 11          E) 12

3.
I. Yine bahar oldu coştu yüreğim
Akar boz bulanık selli dereler
II. Sıla derdi vatan derdi yâr derdi
iflah etmez bu dert beni paralar
III. Kefen yetmez imiş garip ölene
Meğer yârin mendiliyle saralar
IV. Herkesin sevdiği giysin alları
Koy benim sevdiğim giysin karalar
Numaralanan bu dizelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler, “eylem” dir?

A) I. ile II.
B) II. ile IV.
C) I. ile III.
D) II. ile III.
E) III. ile IV.

4. İstanbul’a gelir gelmez bizi aramalısın!
Bu cümledeki eylemin kip, kişi ve anlam özelliği, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Emir, tekil ikinci kişi, olumlu
B) Gereklilik, tekil ikinci kişi, olumlu
C) Geniş zaman, tekil üçüncü kişi, olumlu
D) Geniş zaman, tekil üçüncü kişi, olumsuz
E) Gelecek zaman, tekil üçüncü kişi, olumlu

5.
Hayır sanmayın ki beni unuttular
Hâlâ ara sıra mektupları gelir
Yalnızlıklarımda elimden tuttular
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Bu dizelerdeki altı çizili eylemlerden hangisi, emir kipinde çekimlenmiştir?

A) sanmayın
B) gelir
C) tuttular
D) sevdim
E) görülmemiştir

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, altı çizili eylem farklı kip ve kişide çekimlenmiştir?

A) Yağmur yağsın da varsın kerpiçci ağlasın.
B) Etme bulursun, inleye inleye ölürsün.
C) Adamın adı çıkacağına canı çıksın.
D) Sen işten korkma, iş senden korksun.
E) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem kipinde “zaman kayması” yoktur?

A) Sınav sonuçlarını birkaç gün içinde bildirir.
B) Nasıl olsa, bir gün seni de yanına aldırır.
C) Sabahları, annesi onu çok erkenden kaldırır.
D) Nasıl olsa biraz sonra camları da sildirir.
E) Yarın gelip başvuru formunu doldurur.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili eylem, “bileşik zamanlı” değildir?

A) Acı acı esmeye başladı mıydı rüzgâr
Kıvranır, inil inil söylerdiniz kavaklar
B) Bitki süngüler gibi yol boyu sıra sıra
Gelip geçenlere neler derdiniz kavaklar
C) Bir dünya güzelinin peşi sıra yürüyüp
Boy verir gökyüzüne değerdiniz kavaklar
D) Meltem bir şey fısıldar, gelecek sanırdınız
Basıp ayak ucuna beklerdiniz kavaklar
E) Kaç kere şimşek çaktı başınızın ucunda
Gökten gelen o sanıp ürperdiniz kavaklar

9. “Değil” sözcüğü; öğeler, kavramlar arasında ilgi kurunca ilgeç (edat) görevinde, ekeylemin olumsuzu olunca da ad soylu sözcükleri yüklem yapma görevinde kullanılmış olur.
Buna göre “değil” sözcüğü, aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
B) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
C) Akıl yaşta değil, baştadır.
D) Ar dünyası değil, kâr dünyası.
E) Mahkeme kadıya mülk değil.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, “bileşik zamanlı bileşik eylem” vardır?

A) Bu koyu karanlıkta korkudan bayılayazdı.
B) Treni kaçırınca arkasından bakakalmıştı.
C) Filmin en heyecanlı anında güleceği tuttu.
D) Beni dinleyince fikrini değiştirir gibi oldu.
E) Kendisinden söz ettiğimi anlayınca dikkat kesildi.

11. “Etmek” sözcüğü, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Ay’ı görmeden bayram etme.
B) Son pişmanlık fayda etmez.
C) Herkes ne ederse kendine eder.
D) Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?
E) iyi evlat babayı vezir, kötü evlat babayı rezil eder.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “bileşik eylem” yoktur?

A) Böyle havalarda istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden
B) Tütüne böyle havada alıştım
Böyle havada âşık oldum
C) Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum
D) Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti
E) Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün olmasın

13.
Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar ateş yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış
Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A) Ekeylem
B) Sıfateylem
C) Bileşik zamanlı eylem
D) Özel bileşik eylem
E) Yardımcı eylem

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem “ortaç” hem de “bileşik eylem” vardır?

A) Güzelliğin on par’etmez
Şu bendeki aşk olmasa
B) Eğlenecek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa
C) Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk’olmasa
D) Güle kıymet verilmezdi
Âşık ve maşuk olmasa
E) Anılmazdı Veysel adı
O sana âşık olmasa

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz
B) Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi
C) Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
D) Duyduk bir musiki gizi zamandan
Çinilere sinmiş Kur’an sesini
E) Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine

CEVAP ANAHTARI

1. C      2. B      3. D      4. B       5. A      6. B       7. C       8. E       9. A       10. B       11. C       12. C      13. D       14. B       15. E