Örüşük Kafiye

Örüşük Kafiye
♦ Üç dizeli bentlerde kullanılan ve bizde ilk örnekleri Servet-i Fünun şiirinde görülen kafiye düzenidir.
Terza rima denen nazım biçimi bu kafiye örgüsüyle yazılır.
♦ Her üçlükte birinci ve üçüncü dizeler kendi arasında kafiyelidir. İkinci üçlükten itibaren her üçlükte birinci ve üçüncü dizeler bir üsteki üçlüğün orta dizesiyle kafiyeli olur. Terza rimada son üçlükten sonra şiir tek dize ile bitirilir: aba bcb cdc d.

Örüşük Kafiye ve Terza rima Örneği

Anıyordum baharı çırpınarak — a
Düştü bir gölge şey avuçlarıma —b
Baktım: Ölmüş, zavallı bir yaprak…a

Ey hazan, artık intikam alma —b
Şimdi zulmetleriyle haykıracak —c
Sana hüsran bakışlı sema!.. —b

Bu hazan belli, çok fidan kıracak, —c
Örtecek dallarıyla yollarımı… —d
Sen fakat söyle ey güzel yaprak —c

Söyle çehren kadar ölüm sarı mı? — d

(Ali Canip Yöntem)