Asonans

Asonans: Şiirde aynı ünlülerin ahengi sağlamak amacıyla tekrar edilmesidir. Örn: Camdan bir kahkaha kulakta parçalanır, Sıçrar kısık bir haykırı koruda. (Behçet Necatigil) Şairin “Kongo” başlıklı şiirinde geçen yukarıdaki dizelerin ilkinde “a” ünlüsünün sıklığı, zihinde “kahkaha” imgesine bağlı bir genişliği pekiştirirken,

Aliterasyon

Aliterasyon: Şiirde ahengi sağlamak amacıyla aynı ünsüzlerin tekrar edilmesine denir. Örn: Sulara dökülmüş ışıklar, Üsküdar şu karşısı (Behçet Necatigil) Şairin Barbaros Meydanı adlı şiirinden alınan yukarıdaki iki dizede “ş” ünsüzünün dört kez tekrarlandığı ve bu aliterasyonun “şırıltı” imgesi çağrıştırarak şiirin

Ses Tekrarı (Yinelemesi) (Armoni)

SES TEKRARI (SES YİNELEMESİ) Ses uyumu (armoni) da denilen “ses tekrarı”, şiirin bütününde veya mısra, bent gibi herhangi bir biriminde, aynı seslerin birden çok kullanımıyla oluşur. Şiirde ahenk aracı sayılan ses tekrarlan şiirin anlamını pekiştiren, vurgu değeri taşıyan bir işlev

Ahenk Nedir?

Sözlük anlamı “uyum” demektir. Edebiyat terimi olarak, şiirin işitme duyumuza hitap eden boyutunu düşündürür. Ahenk, şiirin sözcükleri, sözcük öbekleri, dizeleriyle bir bütün oluşturup kendi iç uyumunu kurarak meydana getirdiği güzel, hoş tını ve sestir. Parçaların uyumlu bir bütün içinde kendi

Sanatçı Kimdir

Sanatçı Kimdir, Kime Denir? ♦ Sanat olgusunun kaynağında öncelikle “sanatçı” ya da “sanatkâr” dediğimiz insan vardır. Bir toplum içinde yaşayan, toplumsal bir varlık olan bu insanı sanatçı yapan da kişiliğidir. Onu diğer insanlardan farklı kılan ona sanatçı kimliğini kazandıran bu

Sanat Nedir?

Sanat Nedir? “Sanat” Sözcüğünün Sözlük Anlamı ♦ Sözlük anlamı “ustalık, hüner, marifet“olan “sanat” sözcüğü, “bir işi güzel biçimde yapmak” anlamına gelen Arapça “sun”‘ sözcüğünden türetilmiştir. ♦ Arapların başlangıçta “insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan iş” anlamında “sanaat” biçiminde kullandıkları