Etiket: Edebi Akımlar

Türk-i Basit

Divan edebiyatında günümüzdeki anlamıyla akımlardan söz edilemez. Divan edebiyatı belli bir dünya görüşüne ve sanat anlayışına dayalı bir edebiyat olarak zaten başlı başına bir akımdır. Ayrıca toplumsal yapının yeni oluşumlara uygun koşullar üretmemesi de bu edebiyatta akım kavramının geçerlilik kazanamamasının

Sebk-i Hindi

SEBK-İ HİNDÎ Hint tarzı, Hint üslubu anlamına gelen Sebk-i Hindî akımı edebiyatımızda 17. yüzyıldan itibaren etkisini göstermeye başlamış ve 18. yüzyılda Şeyh Galiple en güçlü örneklerini vermiştir. Hindistan’da, Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilen bu akımın, şiirimizde ses,

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

1. Dünya Savaşı öncesi senelerde Almanya’da ortaya çıkan bu akım, iç gerçeğin ve iç yaşantıların önemli olduğunu, sanat yoluyla bu iç yaşantıların dışa yansıtılması gerektiğini savunmuştur. Ekspresyonizm resim alanında doğmuş, sonra edebiyatta da etkili olmuştur. Sanayileşmeye, burjuva ahlakına, savaşa bir tepki

Dadaizm

Dadaizm, 1916’da Romanyalı Tristan Tzara‘nın öncülüğünde Zürih’te toplanan bir grup gencin başlattığı bir akımdır. Adını bir görüşe göre anlamsız iki hecenin birleştirilmesinden alan bu akım, Birinci Dünya Savaşı sonrasında bazı kübistlerin de katılımıyla belli bir güce erişmiş; 1924’te yerini sürrealizme

Fütürizm Akımı Özellikleri

FÜTÜRIZM (GELECEKÇİLİK): İtalya’da şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılan “fütürizm” akımı, 1909’da Fransa’da yayımlanan bir bildirgeyle bütün dünyaya duyurulmuştur.  Fütürizm, geleneğe, geçmişin değer yargılarına karşı çıkarak modern yaşam biçimini savunan; teknolojiyi, özellikle makineleşmeyi yücelten; bakışını geleceğe çeviren bir sanat akımıdır.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Özellikleri

EMPRESYONİZM, (İZLENİMCİLİK) ♦ Sembolizmle aynı yıllarda ortaya çıkan empresyonizm akımı da Fransa’da doğmuş; önce resim sanatında benimsenmiş, daha sonra edebiyatta, özellikle şiir ve tiyatroda etkili olmuştur. Kimi sembolist sanatçılar , empresyonizm akımı içinde de yer almışlardır. ♦ Empresyonizmin kaynağını da

Postmodernizm

♦ Bir sanat akımı olarak 1960’larda varlığını hissettirmiş, 1980’lerden itibaren günlük hayatta da etkili olarak yaygınlık kazanmıştır. ♦ “Postmodernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. ♦ Postmodernizm bir terim olarak farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kimine göre bir moda,