Etiket: Ses Olayları

Ulama

ULAMA Konuşmada meydana gelen bir ses olayıdır. Sonunda ünsüz bulunan sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde birinci sözcüğün sonundaki ünsüz, ikinci sözcüğün başındaymış gibi söylenir; ulama, bitiştirerek okuma eylemidir. evin önü… evi nönü koşan adam… koşa nadam Simit al….

Kaynaştırma

KAYNAŞTIRMA Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez; bu nedenle iki ünlünün yan yana geldiği durumlarda iki ünlünün arasına kaynaştırma harflerinden (n, s, ş, y) uygun olanı girer. Yandaki tabloda kaynaştırma harfleri ve bu harflerin kullanıldığı yerler verilmiştir. Kaynaştırma harfi

Ünlü Daralması

ÜNLÜ DARALMASI Düz – geniş ünlü (a, e) ile biten eylemler şimdiki zaman eki (-yor) aldığında, eylemin sonundaki düz – geniş ünlü daralır, “ı, i, u, ü” den uygun olanına dönüşür: bekle – yor… bekliyor anla – yor… anlıyor koşma

Ünlü Türemesi

2. ÜNLÜ TÜREMESİ: İki yerde gerçekleşir: a. Kimi pekiştirmelerde pekiştirme eki ile sözcük arasında ünlü türer: sap-a-sağlam, yap-a-yalnız, güp-e-gündüz, çep-e-çevre, sır-ıl-sıklam, çır-ıl-çıplak… b. Kimi küçültmelerde sözcük ile küçültme eki arasında ünlü türer: bir-i-cik, az-ı-cık, dar-a-cık, genç-e-cik… UYARI: “Bak-a-kal-, koş-a-bil-, düş-e-yaz-, bak-ı-ver-“ gibi

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

1. ÜNLÜ DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ) UYARILAR: Sözcüklerde oluşan ünlü düşmesinin nedenleri farklı olabilir. Ünlü düşmesi şu biçimlerde oluşabilir: İki heceli organ adları çekim eki alınca ünlü düşebilir: burun… burnu . Sözcük yapım eki alınca ünlü düşebilir: Yanıl-ış … yanlış, yumurta-la-…

Ünsüz düşmesi

Ünsüz düşmesi Ünsüz düşmesi şu durumlarda gerçekleşir: 1.” k” sesi ile biten bazı kelimelere küçültme ekleri (-cik, -cek) getirildiğinde bu kelimelerdeki “k” ünsüzü düşer: ufak – cık ►ufacık küçük – cük ► küçücük çabuk  – cak ► çabucak sıcak  – cık ► sıcacık 2. “k” ile biten kimi sıfatlara isimden fiil

Ünsüz Türemesi

Ünsüz türemesi Asıllarında ikinci bir ünsüz bulunduğu hâlde Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimeler, ünlü ile başlayan ekler aldıklarında ya da yardımcı fiillerle birleştiklerinde bu kelimelerin asıllarındaki ikinci ünsüzler ortaya çıkar. his etmek  ► hissetmek ret etmek  ► reddetmek zan-ımca ► zannımca şık-ı  ► şıkkı

Ünsüz sertleşmesi (Ünsüz benzeşmesi)

Ünsüz sertleşmesi (Ünsüz benzeşmesi) “ç, f, h, k, p, s, ş, t” sert ünsüzleri ile biten kelimelerin sonuna “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan ekler getirildiğinde bu eklerin başındaki ünsüzler sertleşerek “ç, t, k”ye dönüşür. demir – ci ► demirci fidan

Ünsüz Yumuşaması

Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten kelimelere ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde kelime sonlarındaki ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür. ağaç – a ► ağaca mehtap -1 ► mehtabı çiçek – imiz  ► çiçeğimiz vücut – um ► vücudum