Etiket: Türk Edebiyatında Akımlar

Mahallileşme Akımı (Türki-i Basit)

Mahallileşme Akımı (Türki-i Basit)  özellikleri örnek şiirler şairleri temsilcileri MAHALLİLEŞME AKIMI: Divan şiirinde istanbul’un fethinden sonra oluşmaya başlayan ve 18. yüzyılda Nedim’in şiirlerinde en güçlü örneklerini veren bu eğilimin başlıca özellikleri şunlardır: a. Halkın konuştuğu İstanbul Türkçesine özgü söyleyiş özellikleri, deyim

Türk-i Basit

Divan edebiyatında günümüzdeki anlamıyla akımlardan söz edilemez. Divan edebiyatı belli bir dünya görüşüne ve sanat anlayışına dayalı bir edebiyat olarak zaten başlı başına bir akımdır. Ayrıca toplumsal yapının yeni oluşumlara uygun koşullar üretmemesi de bu edebiyatta akım kavramının geçerlilik kazanamamasının

Sebk-i Hindi

SEBK-İ HİNDÎ Hint tarzı, Hint üslubu anlamına gelen Sebk-i Hindî akımı edebiyatımızda 17. yüzyıldan itibaren etkisini göstermeye başlamış ve 18. yüzyılda Şeyh Galiple en güçlü örneklerini vermiştir. Hindistan’da, Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilen bu akımın, şiirimizde ses,

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler Temsilcileri Ziya Osman Saba Yaşar Nabi Nayır Cevdet Kudret Solok Vasfi Mahir Kocatürk Sabri Esat Siyavuşgil Muammer Lütfi Sun Kenan Hulusi Koray Yedi genç sanatçının 1928 yılında kurdukları topluluktur. Sanat için sanat anlayışı ile ortaya çıkmışlar, Millî Edebiyatçıların

2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

II. YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR Temsilcileri: İsmet Özel Ataol Behramoğlu Refik Durbaş Nihat Behram Süreyya Berfe 2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri: 1. Umut, direnme, sorgulama, geleceğe inanç gibi konular ele alınmıştır. 2. Bu akımın temsilcileri kendilerini halkın sözcüsü

Maviciler

Temsilcileri: Attila ilhan Ahmet Oktay Ferit Edgü, Teoman Civelek Güner Sümer, Özdemir Nutku Edebiyatımızda 1950 sonrasında ortaya çıkan Mavi grubu, “fikir ve sanatın sosyal bir sınıf ya da grubun bayrağı yapılmayacağı” görüşüyle ortaya çıkmış; özgürlüğün ve barışın rengi olarak kabul

Garip Şiiri (1. Yeni Akımı)

GARİP ŞİİRİ (BİRİNCİ YENİ) (1940 -1954) Orhan Veli Kanık Melih Cevdet Anday Oktay Rifat Horozcu Cumhuriyetin ilk dönemi pek çok devrimin yapıldığı bir kuruluş dönemidir. 1940 sonrası ise yapılan yenilikler doğrultusunda toplumda önemli değişiklikler meydana gelmiş; bu arada İkinci Dünya

2. Yeni Şiiri

a. Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine bir tepki olarak doğmuştur. b. ikinci Yeni hareketi de Garip şiiri gibi, Birinci ve ikinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu bunalım üzerinde ve modemizmin etkileriyle şekillenmiştir. c. Bu şiir hareketi, İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği toplumsal yoksulluk ve tek partili yönetimin