Cümlede Anlam Konu Kavrama Testi

1. Cümle, bir yargı değeri taşıyan sözdür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “cümle” sa­yılır?

A) Bir futbol topu peşinde giden yirmi yıl
B) Okul biter bitmez sırtına binen aile sorumluluğu
C) İkide bir şehirden şehire, mahalleden mahalle­ye taşınmak
D) Epeyce zamandan beridir başlayan bacak ağrı­ları
E) Tuz biber eker bütün bunlara altmışa dayanan yaş

2. Yarın ne yapacağımı bilmeyi pek istemem; umma­dığım, beklemediğim şeylerle karşılaşayım, daha iyi; ama…….
Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanması, savunulan düşünceye ters dü­şer?

A) bugünü elimden hemen kaçırmamaya çalışırım
B) geçirdiğim günleri bir daha yaşamak isterim
C) yarın beni nelerin, beklediğini de merak ederim
D) bugünden, yarın için önlem almayı da ihmal edemem
E) böyle bir yaşantının açmazlarını da iyi bilirim

3.
I. Kapıdan içeri girerken düşmüştüm.
II. Kapıdan içeri girerken düşeyazdım.
III. Kapıdan içeri girerken düşebilirdim.
IV. Kapıdan içeri girerken hep düşüyordum.
V. Kapıdan içeri girerken nerdeyse düşüyordum.
Bu cümlelerden hangileri, aynı anlamdadır?

A) I. ile II.       B) III. ile IV.       C) II. ile V.       D) I. ile IV.       E) III. ile V

4. “Kişi, uğruna emek harcadığı şeyleri sever ve sev­diği şeyler için emek harcar.” yargısıyla, aşağıda­kilerden hangisi arasında anlamca ilgi kurula­bilir?

A) En güzel isim, kişinin kendi ismidir.
B) Bir ressam için en değerli resim, kendi eseridir.
C) Çarşıya akıl yağmış, herkes kendi aklını almış.
D) Kendini seven kişi, diğer insanları da sever.
E) Emeğe saygı, kişiye saygıdır.

5. Aşağıdaki atasözlerini konu bakımından ikişer­li gruplarsak, bunlardan hangisi tek kalır?

A) Önce düşün, sonra söyle.
B) Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
E) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

6. Yahya Kemal Beyatlı, kendi şiirlerini okuttuğu tüm dostlarına, “Meğer ben bu şiiri sen okuyasın diye yazmışım!” dermiş.
Yahya Kemal’in, bu sözü söylemesinin asıl ne­deni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kendi şiirlerinin güzelliğini kanıtlamak
B) Şiirlerini okuyan dostlarının gönüllerini almak
C) Şiirlerinin sevilmesinden hoşlandığını ortaya koymak
D) Şiirlerinin güzel okunmaya elverişli olduğunu vurgulamak
E) Şiirlerini iyi okuyamayanları alaya almak .

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kişinin iç dünyasına özgü ayrıntılara yer verilmiştir?

A) Herkes ihtiyarın, deliyle konuşmasını dinliyordu.
B) Köşedeki koltukta uyuyan bir çocuk vardı.
C) Eve döndüğümde açlıktan gözlerim kararıyordu, yorgundum.
D) Elbette şakayı severim, hiç şakayı sevmeyen insan olur mu?
E) Hepsi de iyi giyimli, yanaklarından kan damla­yan insanlardı.

8. Düşünce temeline dayanan tartışmaların ve tartış­malar yoluyla varılacak gerçeklerin egemen oldu­ğu bir dünyanın özlemini çekiyorum.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede öne sü­rülen görüşle bağdaşmaz?

A) Gerçeklere tartışılarak ulaşılır.
B) Düşünce tartışmaları, gerçekleri buldurur.
C) Gerçeğin egemenliğine, düşünce tartışmalarıy­la ulaşılır.
D) Tartışmaların özü, bir düşünceye dayanmalıdır.
E) Dünyaya egemen olanlar, tartışmayı bilen in­sanlardır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,” şaşırma, beklenmezlik” anlamı vardır?

A) Olur şeyler değil senden duyduklarım!
B) Dişimizi sıka sıka bu hale geldik!
C) Kana kana iç, görüp göreceğin su budur!
D) Yine sözünde durmazsan karışmam ha!..
E) Yürü, taş atıp da kolun mu yoruldu!

10. (I) “Çıkmaz Sokak Çocuklarını okuduğumda fazla önemsemedim ve ilginç bulmadım. (II) Da­ha sonra bu oyunu New York’ta sahnede seyret­tim. (III) İlk bakışta “vur kır” gösterilerinin tipik bir örneği sayılabilecek bu oyunun büyüleyici yönü sahnede ortaya çıktı. (IV) Oyunun Türkiye’deki en büyük şansı da, her biri kendini kanıtlamış üç usta oyuncu ile sahnelenmesidir. (V) Bu büyüle­yici oyunun, bu usta oyuncular elinde, İstan­bul’da da beğenileceğinden eminim.
Bu parçadaki sözleri söyleyen kişi, hangi cümlede kendi yorumuna yer vermemiştir?

A)l.        B) II.        C)lll.      D) IV.     E) V.

11. (I) Ozanın, savsözlere yakınlığı ve anlam uğruna şiirden vazgeçebilişi, göze çarpan ilk özelliği. (II) Yine, usta ozanların dizelerinden alınmış bir şiir bileşkesi ile karşılaştığınızı hemen fark ediyordu­nuz. (III) Hele, dert ortağı demirbaş sevgili imge­si şiiri büsbütün uzaklaştırıyor özgünlükten. (IV) Halk şiirinin günlük yaşantıya yansıyan seslerini bularak umutlarımızı koruyabiliyoruz gene de. (V) Bu da ozanın, bundan sonraki yapıtlarını beklememiz için yeterli bir neden oluyor.
Bu parçanın yazarı, sözünü ettiği ozan hak­kında kaçıncı cümleden başlayarak olumlu görüş belirtmektedir?

A) I.       B) II.        C) III.       D) IV.     E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ötekilere gö­re farklı bir düşünceyi içermektedir?

A) Sanat, toplumun kültür düzeyini yükseltmeli, bakış ufkunu genişletmelidir.
B) Sanat, toplumu olumlu yolda değiştirmiyorsa görevini yapmıyor demektir.
C) Sanat, toplumsal işlevini belli bir eğitimden geçen kişilerle gerçekleştirir.
D) Sanat, toplumsal gelişmeye sağladığı katkı­larla görevini yerine getirir.
E) Sanat, toplumu bulunduğu yerden daha ileri­ye götürmekle yükümlüdür.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “dolaylı anlatım” vardır?

A) Delikanlı; şiire, yaşlı bir şair gibi başlamak, genç bir şair gibi şiiri sürdürmek istediğini söylüyordu.
B) Toplantıda, “Ancak sağduyuyu aşan söyleyiş­lerle şiir yaratılabilir.” diyordu.
C) Şiirin, şairin kapısını ne zaman çalacağı belli olmaz, bu nedenle şair sürekli uyanık olmalı­dır.
D) İnsanların şiire ilgi göstermesi için aydınların toplumu uyarması gerekir.
E) Cemal Süreya, bir dizesinde, “Neye yarar sağ­duyuyu aşmazsa şiir…” diyor

14. Aşağıdakilerin hangisinde, ikinci yargıda, bi­rinci yargıyla ilgili bir yorum yapılmıştır?

A) Düşünmeden konuştu yine; zor durumda kal­dım.
B) Benimle ilgilenmesi hoşuma gitmiyor, hatta beni huzursuz ediyor.
C) Sık sık hastalanıyor; bu, onun kendisine iyi bakmadığını gösterir.
D) Renkleri özenle seçmiş ve ustaca kullanmış.
E) Son günlerde çok yorulmuş, dinlenme olana­ğı bulamamıştı.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “yaşamdan ya­kınma” söz konusu edilmemiştir?

A) Ne doğan güne hükmüm geçer
Ne halden anlayan bulunur.
B) Ne postacı semtime uğrar
Ne turnalar selam getirir.
C) Yatağım her gece böyle soğuk
Saadet bu ömrün neresinde.
D) Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
E) Affedin beni daldığım oluyorsa eğer
Gönülde sevda akılda sevgi var.

CEVAP ANAHTARI
1. E       2. C      3. C     4. B      5. D     6. B      7. D       8. E         9. A         10. B    11. D      12. C     13. A      14. C       15. E