Cümlede Anlam Soruları ve Cevap Anahtarı

1. Siz, onun yüzünün güldüğüne bakmayın; aslın­da…….
Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, sözü edilen kişinin görünüşüyle ruhsal durumunun çelişkili olduğu anlaşılır?

A) içi kan ağlıyor
B) çok iyi kazanıyor
C) içi içine sığmıyor
D) işleri tıkırında gidiyor
E) herkesi kendi gibi görüyor

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi, savunulan dü­şünce bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Zaman her şeyi yok eder.
B) Zaman bütün yaraları sarar.
C) Zaman bütün acıları dindirir.
D) Zaman şifa veren bir ilaçtır.
E) Zaman hangi derde deva olmaz ki!

3.
I. Alçak yer yiğidi hor gösterir.
II. Bitli baklanın kör alıcısı olur.
III. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
IV. Alçak yerin tepeciği dağ görünür.
V. Körler memleketinde şaşılar padişah olur.
Bu atasözlerinden hangileri, savunulan düşün­ce bakımından birbirine en yakındır?

A) I. ve II       B) II. ve III.       C) III. ve IV.       D) IV. ve V       E) I. ve V.

4. Aşağıdakilerin hangisinde, “öğüt, ders verme” söz konusu değildir?

A) Boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz.
B) Kısmet gökten zembille inmez.
C) Gülü seven, dikenine katlanır.
D) Güneş balçıkla sıvanmaz.
E) Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulun­maz.

5. Bir toplumun kültür durumu bilinmeden, o toplum da yaratılan bir sanat eserinin değeri hakkında herhangi bir hüküm verilemez.
Aşağıdakilerden hangisi, savunulan düşünce bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Bir sanat eserini yargılamak için, belirli bir kül­türel düzeye ulaşmış olmak gerekir.
B) Kültürlü sanatçılar, eserleriyle, toplumların sa­nat zevkini geliştirmek zorundadır.
C) Bir sanatçının kültürel düzeyi, içinde yaşadığı toplumun kültürel düzeyinden uzak olmamalı­dır.
D) Bir sanat eserinin değeri hakkında yargıya var­mak için, o eserin oluşturduğu toplumun kültü­rel düzeyini bilmek gerekir.
E) Yetkin sanat eserleri, ancak kültür düzeyleri yüksek olan toplumların sanatçıları tarafından yaratılabilir.

6. Bir insanın kişiliğini, giyimine bakarak ölçmek doğ­ru değildir.
Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Dış görünüşü iyi olmayanın, kişiliği gelişmemiş­tir.
B) Kişilikli insanlar giyimlerine özen göstermezler.
C) Bir insan hakkında giyimine bakarak karar ve­rilmez.
D) Kötü bir giyim, iyi bir tavsiye mektubu sayılmaz.
E) Kişinin saygın oluşunda, giyimin payı büyüktür.

7. Şiirin konuları hiç eksik olmayacaktır; çünkü dün­ya o kadar büyük, o kadar zengin, yaşam o kadar değişik manzaralı ki!..
Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirin konusunu doğal zenginliklerin belirleye­ceği
B) Her şeyin, şiirin konusu olabileceği
C) Şiirin yapısında, değişik manzaralara yer veri­lebileceği
D) Dünyanın büyüklüğüyle şiir arasında ilişki kuru­labileceği
E) Şiir konularının hiç eksik olmaması için, zaman zaman doğaya yönelmenin gerekliliği

8. İyi insan, toplumun üzerine titrediği değerleri sa­hiplenen ve bunlara uyum sağlayan kişidir.
Bu cümleye göre “iyi insan”, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal değerleri duygularıyla yorumlayabilen
B) Yurttaşlık bilinci üst düzeyde olan
C) Toplumun önünde giden, toplumu yönlendirebilen
D) Toplumun çıkarlarıyla kendi çıkarlarını özdeşleştiren
E) Toplumun değerlerini benimseyen, toplumla bü­tünleşen

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “azımsama” söz konusudur?

A) Bu parayla iş mi yapılırmış?
B) Bunca sıkıntıya katlanabilir misin?
C) İnsan bu şekilde azarlanır mı?
D) Ne kadar çalışırsan çalış, takdir eden mi var?
E) Benim işlerimi yürütmek sana mı kalmış?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “beğenme, takdir etme” dile getirilmiştir?

A) Sen buralara kadar gelir miydin?
B) Siz onu bir de şiir okurken görmeliydiniz!”
C) İnsanlar başkalarının hakkını da gözetmelidir.
D) Festival şenliklerinde yabancılar çok eğlendi.
E) İnsanlar güldü mü, ne güzel, ne sevimli olu­yorlar.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kaygılı bir in­sanın durumunu yansıtmaktadır?

A) Bütün tedavi yollarını denedik, yapılacak bir şey kalmadı.
B) Fiyatlar hızla artıyor, nasıl geçineceğiz bu hayat pahalılığında!
C) Bizim bu başarıları yatarak mı elde ettiğimizi sanıyorsun!
D) Bana bu kadar iyi davranacağını hiç düşün­memiştim.
E) Güzel olan şeyler karşısında duygulanmayan bir insanın ruh sağlığından kaygı duyarım.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “zamana bağlılık” söz konusudur?

A) Benim ahlarıma gülüp duruyor
B) Aklımı başımdan alıp duruyor
C) Yâr gelip geçince yanıp duruyor
D) Benim gönlüm sende kalıp duruyor
E) Arada haberi gelip duruyor

13. (I) “Boş Beşik” türküsü 20 dizelik bir halk badadı­dır. (II) Ballad, üç beş satırlık bir açıklamadan sonra bağlama eşliğinde çalınır söylenir. (III) Boş Beşik’i, geleneği sürdürmek için seçtim ve oyunlaştırdım. (IV) O boş, görkemli tiyatroların beklediği bu oyun olmalı, diye düşündüm. (V) Ne var ki, oyun bugüne kadar hakkı olan sahneyi bulamadı.
Bu parçanın numaralanan cümlelerinden hangisinde, “yakınma” vardır?

A) I.        B) II.       C) III.       D) IV.      E) V.

14. Aşağıdakilerden hangisinde, “cümleyi söyleye­nin duyguları” da yer almıştır?

A) Burada üç çınar ile iki akasya vardı.
B) Gelip geçenler bu ağaçların gölgesinde dinle­nirdi.
C) Bu ağaçların nasıl yetiştiğini hiç kimse bil­mezdi.
D) Ben kendimi bildim bileli buradadır bu ağaçlar, derdi babam.
E) Bir süre önce bu canım ağaçları kökünden kestiler.

15. Aşağıdaki dizelerden hangisinde, “yalnızlık tema’sı” öne çıkarılmıştır?

A) Ne dost sevgisi ne yâr sevgisi
Ne varsa hepsini bırakıp gitmek ister
B) Ne alnında dolaşan bir dost eli
Ne yardım isteyecek kimsesi vardı
C) Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur
Ne senin anladığın kadar kaldırımları
D) Ne kin artık ne garez ne hırs ne tamah
Bir mutluluk içinde kalbim, aydınlık rahat
E) Ne tabanda sızı ne kafada düşünce
Ne ekmek kavgası artık, hepsi kaldı geride

CEVAP ANAHTARI
1. A      2. A      3. D     4. A     5. D     6. C       7. B     8. E     9. A     10. B      11. B     12. C     13. E     14. E     15. B