Batı Edebiyatı ve Akımlar Test

1. Komedya türünün ilk büyük ustasıdır. Yapıtlarında koyu bir yergi, siyasetçileri alaya alma yönelimi ağır basar. Savaş düşmanlığı da bu yönelimlerdendir. Siyasetçilerin, başarılı olmaları için “kösele derili”, “sağlam mideli ve kötü kalpli” olmaları gerektiğini söyler. Öte yandan “Kuşlar”da geleneklerle, “Kurbağalarda Aiskhylos ve Euripides’le, “Bulutlar”da başta Sokrates olmak üzere birçok düşünür ve aydınla alay etmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heseidos
B) Sophokles
C) Aristophanes
D) Heredotos
E) Aisopos

2. Klasikler arasında, özellikle öğretici şiir türünde ürün vermiş bir ad da La Fontaine’dir. En önemli
I.                                                                                                                                                                  II.
yapıtı Fabller”dir. Fabller’inde işlediği konuların çoğunu eski Yunan edebiyatı yazarı Homeros’tan
III.                                                                                                                                       IV.
almıştır. Bunlarda hayvanlar, ağaçlar, bitkiler kişileştirilmiş, doğayla insan bütünleştirilmiştir.
V.
Bu parçanın numaralanmış bölümlerinden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)I.     B)II.     C) III.       D) IV.       E) V.

3. İngiliz Rönesansçıları arasında Shakespeare’in özel bir yeri vardır. O, “Bir çağın değil, bütün çağların adamıdır.” Nerden gelir Shakespeare’in çağların adamı oluşu? Bu soru üzerinde bugüne değin ciltlerce kitap yazılmıştır. Çünkü o, insan denilen yaratığı bütün yönleriyle aydınlatmış, insanın davranışlarını yönlendiren öç alma, kin, yükselme, aşk, bağlılık, dostluk gibi olumlu ve olumsuz yanlarını gözlerimizin önüne sermiştir. Oyunlarının çağları aşması, her okunuş ya da seyredilişte yeni bir tat vermesi bundandır.
Bu parçaya göre, Shakespeare’in “oyunlarının çağları aşması”, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Tip ve karakterleri ayrıntılı olarak işlemesine
B) Her düzeyden insanın yaşamını ele almasına
C) Hakkında pek çok eser yazılmış olmasına
D) Evrensel insan özelliklerini anlatmasına
E) İlgi çekici olayları konu olarak işlemesine

4. Aşağıdakilerin hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir.

A) Biçim ve söyleyişte kuralcılık
B) ideal insan tipleri yaratma
C) Tiyatroda üç birlik kuralına uyma
D) Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek alma
E) Toplum sorunlarını yansıtma

5. Dünya edebiyatı tarihinde, kimi konular, birden çok sanatçı tarafından ele alınıp işlenmiştir. Örnek mi istiyorsunuz? işte Kral Oidipus, işte Elektra, işte Andromakhe, işte Hamlet, işte Faust!
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bu parçada adlan anılan yapıtların yaratıcılarından biri değildir?

A) Sophokles
B) Shakespeare
C) Corneille
D) J. Racine
E) Goethe

6. Aşağıdakilerden hangisinde, romantik sanatçıların adları bir arada verilmiştir?

A) Dante, Moliere, Montaigne
B) V. Hugo, Lamartine, Goethe
C) Corneille, V. Hugo, Lamartine
D) Racine, La Fontaine, Shakespeare
E) Rabelais, Cervantes, La Bruyere

7. Üç yıl avukatlık yaptıktan sonra kendisini edebiyata verdi. İlk yazısını dinleyen aile dostu bir profesörün, “Ne iş isterseniz yapın, edebiyat asla!” demesine karşın yazmaktan vazgeçmedi, “insanlık Komedyası” adını taşıyan büyük serisi 96 ayrı eserdir, insan hayatını bütün yönleriyle vermek isteyen bir romancıdır. Realist romancılığın öncüsü sayılmakla birlikte, romanlarında romantik özellikler de görülür. Ayrıca 5 piyes, 30 hikâye yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) H. Balzac
B) Dostoyevski
C) Tolstoy
D) V. Hugo
E) E. Zola

8. Olayları, bana göründükleri gibi ortaya koymakla, gördüklerimi olduğu gibi ifade etmekle yetiniyorum. Doğruluğu sanata sokmanın daha zamanı gelmedi mi? Tasvirin tarafsızlığı o zaman bilimin açıklığına ulaşacaktır.
Bu parçada sözü edilen özellikler, aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir?

A) V. Hugo
B) G. Flaubert
C) Puşkin
D) La Fontaine
E) Racine

9. Aşağıdakilerden hangisi, romantiklerle natüralistlerin ortak özelliğidir?

A) insanı ve olayları bilimsel determinizm yöntemiyle inceleme
B) İnsanı anlatmada duygu ve hayali akıl kadar önemli görme
C) İnsanı, doğal özellikleriyle anlatabilmek için, iç-güdüleriyle verme
D) iyi-kötü, güzel-çirkin karşıtlıklarına yer verme; iyinin ve güzelin yanında yer alma
E) Sanatı, toplum sorunları karşısında bir araç olarak görme, “toplum için sanat” anlayışına bağlanma

10. Bugün romancı, yüzyılımızın bir araştırmacısı, insan ve doğanın sorgulayıcısıdır. Bu nedenle, her roman, bilimsel bir deney gibi düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Deneysel roman, bir evrimin sonucudur; hayalde yaşayan insan yerine, doğadaki insanı, çevresinin etkileriyle biçimlemiş insanı ele alıp inceler.
Bu parçada sözü edilen özellikler, aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir?

A) Balzac
B) Goethe
C) Stendhal
D) Lamartine
E) E. Zola

11. Aşağıdakilerden hangisi, parnasyenlerle sembolistlerin ortak özelliğidir?

A) Güzelliği açıklıkta değil, kapalılıkta bulma
B) Ölçü ve uyakla yaratılan dış ahenge önem verme
C) Akşam saatlerini, yarı karanlık ortamları dekor olarak seçme
D) Sanat için sanat anlayışıyla şiir yazma
E) His ve hayallere, lirizme önem verme

12. Aşağıdakilerden hangisi sembolistlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirsel kavramları ve duyuşları sembollerle” anlatma
B) Sözcüklerin müziğine dayanan bir iç ahenk yaratma
C) Anlam açıklığından kaçınma, anlamı okuyucunun sezgisine bırakma
D) Dış dünyayı ve doğayı izlenimler doğrultusunda anlatma
E) İnsanı anlatırken doğal ve toplumsal çevrenin etkisini yansıtma

13.
I. İnsan dışında kalan her şeyin (elbise, dekor, doğa görünümleri, yerel renkler…) anlatılması ve betimlenmesi ihmal edilir.
II. Doğa görünümlerinin, yerli ve yabancı törelerin renkli ve gözalıcı biçimde betimlenmesine önem verilir.
III. Sanatçının kişiliği, yapıtlarına yansıtılmaz; sanatçının dışında kalan olay ve kişiler yansız bir gözle incelenerek betimlenir.
IV. Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenir; hayatın iğrenç ve çirkin sahnelerinin betimlenmesinden kaçınılmaz.
Bu açıklamalarda, aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin hiçbir belirleyici özelliğine yer verilmemiştir?

A) Sembolizmin
B) Romantizmin
C) Realizmin
D) Natüralizmin
E) Klasisizmin

14. “Aklın denetiminden, her türlü estetik, ahlak kaygısından uzak düşünceler, kalemimin ucuna geliveriyor. Amacım bazı çağrışımlar yaptırarak rüyanın büyük gücünü, düşüncenin yarar gözetmeyen oyununu ortaya koymaktır. Çünkü bana göre her sanat ürünü, karmaşık psikolojik durumların bileşkesinden doğmuş bir değerler yığınıdır.” diyen bir sanatçı, hangi sanat akımının etkisi altındadır?

A) Romantizm
B) Sembolizm
C) Parnasizm
D) Sürrealizm
E) Natüralizm

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi, karşısında verilen yazara ait değildir?

A) Faust – Goethe
B) Sefiller – V. Hugo
C) Karakterler – Plutarkhos
D) Kibarlık Budalası – Moliere
E) Yanlışlıklar Komedyası – Shakespeare

CEVAP ANAHTARI

1. C   2. D     3. D    4. E     5. C     6. B      7. A     8. B      9. E     10. E      11. D     12. E     13. A     14. D     15. C