Batı Edebiyatı ve Akımlar Konu Kavrama Soruları

1. Çok tanrılı bir çağda, sanatçılar, tanrıların kendi istek ve tutkularına göre çizdikleri insan yazgısı üzerinde durmuşlardır. Onlara göre insan, kendi alınyazısını yazar ve onu değiştirecek güçte değildir. Ne var ki, Kral Oidipus’ta alınyazısının karşısına, onunla savaşan insan gücünü çıkarır. İnsanoğlu, yazgısını yenmek; yaşamak, mutluluğa ulaşmak ister. Ancak er geç yazgısının ağına düşmekten kurtulamaz.
Bu parçada sözü edilen tragedyanın yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aiskhylos
B) Euripides
C) Sophokles
D) Aristophanes
E) Plautus

2. Dünya edebiyatında, küçük hikâye türünün ilk örneğini, İtalyan yazarı Boccacio; çağdaş romanın ilk örneğini de İspanyol yazarı Cervantes vermiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde, sözü edilen hikâye ve roman bir arada gösterilmiştir?

A) Decameron, Galetea
B) Decameron, Don Kişot
C) Yeni Hayat, Gargantua
D) ilahi Komedya, Gargantua
E) Örnek Alınacak Hikâyeler, Don Kişot

3. Konuşan hayvanlar çocukları eğlendirebilir, biraz da düşündürür. Ama, aslında kurtta, tilkide gazetelerde adı çıkan şu veya bu ünlü insanı görmek, kurtla kuzu masalını falan mahkemenin kararıyla birleştirmek hangi çocuğun aklından geçebilir? Bu sanatçının yapıtları, hayvanlar dünyası anlatılarak insanların dünyası eğitilmek için yaratılmıştır.
Bu parçada yapıtları değerlendirilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) La Fontaine
B) Racine
C) Montaigne
D) Moliere
E) Fenelon

4.
Siyah setreler, ipekli çoraplar
Beyaz, kibar kolluklar
Nazik konuşmalar, kucaklaşmalar
Onların kuralcı davranışları
Beni kahrediyor
Ben dağlara çıkmak istiyorum
insanın özgürce soluk aldığı dağlara!..
Bu dizeler, aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı bir sanatçı tarafından yazılmış olabilir?

A) Klasisizme    B) Romantizme      C) Sembolizme       D) Sürrealizme      E) Parnasizme

5. Serüvenler düzenleyen, ibret dersleri vererek kıssadan hisse çıkaran sanat akımı, yerini bir başka sanat akımına bırakmıştı. Edebiyat dünyası yeni yazarlarla tanışmış; akılla duygu, gözlemle hayal gücü arasındaki kavga, ikincilerin yenilgisiyle bitmişti. Romancıyla roman kişileri arasındaki en kopmaz sanılan bağ, bir çekişte koparılmıştı. Artık sanatçıyı, büyük komutanlar değil, birbirine pek benzemeyen küçük askercikler ilgilendiriyordu.
Bu parçada karşılaştırılan sanat akımları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm, romantizm
B) Romantizm, realizm
C) Realizm, natüralizm
D) Natüralizm, sembolizm
E) Sürrealizm, egzistansiyalizm

6. “Realizm; romancı ile roman kişileri arasındaki göbek bağını kesti.” (Turgenyev)
Turgenyev’in bu sözünde, realist sanatçıların hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Gözleme önem vermeleri
B) İşlevsel bir betimleme anlayışını benimsemeleri
C) Biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermeleri
D) Roman kişileri karşısında tarafsız olmaları
E) Her düzeyde insanı anlatmaları

7. Flaubert, yapıtlarında kişiliğini gizlemiş, kahramanlarının duygu ve düşüncelerini gözlemci bir gerçekçilikle çözümlemiş, bunların yaşamdakilere benzer olmasına özen göstermiştir. Balzac ve Stendhal’den farklı olarak, toplumun özelliklerini anlatma yerine, toplumsal yapının etkisiyle oluşan insanlık durumlarına eğilmiştir. Örneğin, onun ünlü romanı Madame Bovary, “kentsoylu yaşamın, insanı nasıl tükettiğini, gücünü ve mutluluk özlemlerini nasıl yok ettiğini” gösterir bize. Bunu, realizmin temel ilkelerinden biri olan yaşam çözümlemesi ve tipleştirme yöntemiyle gerçekleştirmiştir.
Bu parçada, Flaubert’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Anlattıklarını gözleme dayandırdığına
B) Toplumun insan üzerindeki etkisini yansıttığına
C) Yapıtlarındaki kişileri tipleştirdiğine
D) Yapıtlarında kendi kişiliğini gizlediğine
E) Kahramanları gerçekçi kişilerden seçtiğine

8. Deneysel bilimlerdeki olguculuk yöntemine göre, doğa olaylarında aynı koşullar altında aynı nedenler, nasıl aynı sonuçlan doğuruyorsa, toplumsal ve ruhsal olaylarda da aynı yasa geçerlidir. Şöyle ki, insanın huy ve davranışlarını anlatabilmek için, soyunu sopunu ve içinde yetiştiği çevreyi incelemek gerekir. Bu bakımdan sanatçı bir bilim adamı gibi davranmalı, olayları ve insanları bir fizikçinin, bir doğa bilgininin gözüyle incelemelidir.
Bu parçada hangi sanat akımının özellikleri açıklanmaktadır?

A) Klasisizmin      B) Romantizmin      C) Realizmin      D) Parnasizmin      E) Natüralizmin

9. Bir yaz boyunca Dünya edebiyatının başyapıtlarıyla boğuşup durdum: Düşleriyle yaşadığı koşullar arasında bocalayıp duran “Madame Bovary”i anlamaya çalıştım. Yazarının romanına neden “Kırmızı ve Siyah” adını verdiğini düşündüm. Haşarı bir çocuğun yaşamını “Tom Savvyer’ın Maceralarında izledim. “Goriot Baba”nın yanında yer aldım, hayırsız kızlarına karşı çıktım. Bunlara bir yaz tatilimi verdim; ama değdi doğrusu!
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bu parçada sözü edilen yapıtlardan birinin yaratıcısı değildir?

A) E. Zola     B) Stendhal       C) Flaubert       D) Mark Tvvain       E) Balzac

10.
Hatıralar, ne istersiniz benden? Sonbahar…
Durgun gökte ardıç kuşları uçuşmada
Güneşten ölgün ve soluk bir ışık vurmada
içinde poyrazlar esen sararmış ormana
Bu dizeler, aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı bir sanatçı tarafından yazılmış olabilir?

A) Klasisizme
B) Parnasizme
C) Sembolizme
D) Natüralizme
E) Sürrealizme

11. (I) Sembolizm, parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. (II) Bu akımı benimseyenlere göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. (III) Müziği, şiirin amacı durumuna getirmişler ve şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlardır. (IV) Lirizmden ve anlam kapalılığından dikkatle kaçınan bu akımın temsilcileri toplumsal mesajlar vermişlerdir. (V) Sembolistler, dış dünyanın insan üzerindeki etkilerini sembollerle anlatmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.      B) II.       C)III.       D) IV.        E)V.

12. Asıl olarak, “sanat, toplum içindir” anlayışını benimseyen sanatçıların bağlı oldukları sanat akımları, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

A) Romantizm, natüralizm
B) Romantizm, realizm
C) Realizm, natüralizm
D) Klasisizm, romantizm
E) Natüralizm, parnasizm

13. Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir sanat akımının ilkelerinin açıklandığı ya da kurallarının uygulandığı ilk eser sayılmaz?

A) Cromvvell
B) Şiir Sanatı
C) Madame Bovary
D) Deneysel Roman
E) Kırmızı ve Siyah

14. Aşağıdakilerden hangisinde, sanat akımı ve bu sanat akımının öncü temsilcisi olan sanatçı eşlemesi yanlıştır?

A) Klasisizm – Boileau
B) Romantizm – V. Hugo
C) Realizm – G. Flaubert
D) Sembolizm – Lamartine
E) Sürrealizm – A. Breton

15. Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sophokles – Kral Oidipus
B) Shakespeare – Othello
C) Aristophanes – Medeia
D) Dante – İlahi Komedya
E) Cervantes – Don Kişot

CEVAP ANAHTARI

1. C    2. B     3. A     4. B     5. B    6. D     7. E     8. E     9. A      10. C     11. D     12. A     13. E     14. D     15. C