Beyit

beyit

Beyit Nedir?

Aynı ölçüyle söylenmiş iki mısradan oluşan nazım birimine divan edebiyatı şiir geleneğinde beyit denmiştir. Beyit, Batı Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nde de bazı şairler tarafından kullanılmış bir nazım birimidir.

Beyit Örnekleri

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz

Günümüz Türkçesi ile

Dünya bahçesinin hem sonbaharını hem ilkbaharını görmüşüz.
Biz sevincin de gamın da zamanını görmüşüz.

——————————————————————————–

Erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyadan

Günümüz Türkçesi ile

Kendinde eksiklik bulunanlar, olgun kişileri çekemezler.
Yarasanın gözü ışıktan rahatsız olur.

——————————————————————————

Yok bu şehr içre senin vasf etdiğin dilber
Nedîm Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

Günümüz Türkçesi ile

Nedîm! Senin anlattığın güzel bu şehirde yok.
Sen bir hayal görmüşsün, sana peri yüzlü bir güzel görünmüş.

——————————————————————————–

Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık istidadı var

Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var

Günümüz Türkçesi ile

Bende Mecnûn’dan daha çok âşıklık yeteneği var.
Gerçek âşık benim, Mecnûn’un sadece adı var.

——————————————————————————

Ehl-i dildür diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil

Günümüz Türkçesi ile

Bağrı temiz olmayana gönül ehlidir diyemem.
Gönülden anlayanların birbirini anlamaması insafa sığmaz.